Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Valberedning utsedd inför årsstämma 2023 i Immunovia AB (Publ)

oktober 20, 2022

LUND, SWEDEN – Enligt den instruktion för valberedning i Immunovia AB (Publ) som antogs på årsstämman den 7 april 2022 ska valberedningen bestå av fyra ledamöter.

Valberedningen, som ska tillsättas för tiden intill dess att ny valberedning utsetts, ska bestå av fyra ledamöter, av vilka tre ska utses av Bolagets till röstetalet tre största aktieägare och den fjärde ska vara styrelseordföranden. För det fall att styrelsens ordförande är en av de tre största aktieägarna ska denne i egenskap av aktieägare ställa sin plats till förfogande och nästkommande aktieägare ska erbjudas rätten att utse en ledamot till valberedningen.

 

Styrelseordföranden ska så snart det rimligen kan ske efter utgången av det tredje kvartalet på lämpligt sätt kontakta de tre till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen.

 

Om en av de tre största aktieägarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska nästa aktieägare i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter. 

 

Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren utses till valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska aldrig vara valberedningens ordförande.

 

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2023 fastställts till att bestå av följande personer vilka tillsammans representerar 13,46 procent av antalet aktier och röster i bolaget per den 30 september 2022: 

  • Ranny Davidoff, representerande Ranny Davidoff, 
  • Carl Borrebaeck, styrelsens ordförande 
  • Peter Lindvall representerande Mikael Löfman; och 
  • Mats Leifland, representerande Mats Ohlin 

 

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på 

bolagets hemsida, www.immunovia.com.

 

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen på bolagets adress. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 31 januari 2023. 

 

 

För mer information, kontakta:
Philipp Mathieu

Vd och koncernchef
philipp.mathieu@immunovia.com
 
Karin Almqvist Liwendahl

CFO
karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 20 oktober 2022 klockan 08.30 CET.

 

Om Immunovia  
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnaden för patienter med cancer. 

 

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com. 

 

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. 

 

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgänglig, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer än 4 miljarder USD årligen. 

 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com. 

 

Pressmeddelande (PDF)