Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Valberedning utsedd inför årsstämma 2018 i Immunovia AB (Publ)

november 7, 2017

Enligt den instruktion för valberedning i Immunovia AB (Publ) som antogs på årsstämman den 25 april 2017 ska valberedningen bestå av tre ledamöter.  

LUND ― Styrelsens ordförande skall kontakta den röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren per den 1 september 2017 och uppmana denne att utse tre ledamöter till valberedningen. Den röstmässigt största aktieägarens förslag till ny valberedning skall därefter förankras hos de röstmässigt näst största och tredje största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den 1 september 2017.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2018 fastställts till att bestå av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 20 procent av antalet aktier och röster i bolaget per den 1 september 2017:

– Sara Ek, representerande Sara Ek, ordförande i valberedningen

Carl Borrebaeck representerande Carl Borrebaeck, styrelsens ordförande; och

Astrid Samuelsson, representerande Handelsbanken

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 samt på bolagets hemsida, www.immunovia.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen på bolagets adress. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 31 januari 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Grahn

VD, Immunovia
Tel.: +46-70-5320230
Email: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Denna information är sådan som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande på datum och tid enligt ovan.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Release