English

Historik

 

ÅrMilstolpar
2007Immunovia AB grundas 2007 av forskare från institutionen för immunteknik vid Lunds Universitet och det strategiska centrumet för translationell cancerforskning i Lund: CREATE Health.

Syftet är att kommersialisera upptäckter och patent inom antikroppar, biomarkörer och antikroppsarrayer – samt att utveckla en diagnostisk testplattform baserad på dessa upptäckter.

2007-2013Testplattformen utvecklas och färdigställs för kliniska studier, och ett antal viktiga patentansökningar lämnas in.

En multicenterstudie avseende diagnostik av bukspottkörtelcancer genomförs i Spanien.

2014 -2015Immunovia genomför en nyemission om cirka 43 MSEK och erhåller anslag på ytterligare cirka 43 MSEK över två år från Horizon 2020.

Ett antal kliniska studier genomförs, bland annat en studie i Kina som visar att den framtagna biomarkörsignaturen för bukspottkörtelcancer även fungerar inom en population med annan genetisk bakgrund. Studien visar även goda initiala resultat för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer i stadium 1 och 2.

Bolagets aktier noteras på Nasdaq First North. I samband med detta inhämtas cirka 60 MSEK före transaktionskostnader.

Antalet anställda på Immunovia ökar från 3 till 11 personer under perioden 2014 – 2015.

2016Bolaget genomför en företrädesemission och en riktad emission om cirka 29 MSEK respektive 190 MSEK före transaktionskostnader.

Företaget ingår i samarbetsavtal angående en prospektiv studie inom ärftlig bukspottkörtelcancer (PanFAM-1) med ett antal utvalda forskningscentrum, däribland Mount Sinai (New York, USA) och Ramon y Cajal Institute for Health Research (Madrid, Spanien).

Immunovia erhåller ”2016 Stars of Innovation Prize” för mest Innovativa SME i Europa.

En avsiktsförklaring tecknas med National Cancer Institute (NCI) i syfte att delta i deras program för diabetespatienter över 50 år (”NOD”) som utgör en möjlig riskgrupp för bukspottkörtelcancer.

Antalet anställda på Immunovia växer under 2016 från 11 till 16 personer.

2017 NCI-projektet inom diabetesriskgruppen försenas på grund av budgetproblem hos NCI.

En omfattande prospektiv studie (PanDIA-1) initieras på den största riskgruppen för bukspottkörtelcancer: personer som får sin första diagnos av diabetes efter 50 års ålder.

Den prospektiva studien på riskgruppen ärftlig bukspottkörtelcancer (PanFAM-1) expanderas till att totalt sett omfatta Mount Sinai (USA), Knight Cancer Institute at Oregon Health and Sciences University (USA), University of Liverpool (UK), Ramon y Cajal Institute for Health Research (Spanien), Sahlgrenska Universitetssjukhuset (Sverige) samt University of Pittsburgh (USA).

En studie inom området autoimmunitet visar att testplattformen kan särskilja systemisk lupus erythematosus (SLE) från tre andra vanliga autoimmuna sjukdomar med liknande symptom, inklusive reumatisk artrit (RA).

Prospektiv insamling av prover från patienter med tidiga symptom som kan vara orsakade av bakomliggande bukspottkörtelcancer startas vid University Collage London Hospital under ledning av professor Steve Pereira, en framstående expert och Key Opinion Leader inom riskgruppen vaga symptom som kan vara associerade med bukspottkörtelcancer (PanSYM-1).

Immunovia erhåller bidrag om 4,9 MSEK från SWElife för fortsatta studier av bukspottkörtelcancer i samarbete med CREATE Health Translational Cancer Center vid Lunds Universitet.

En studie avseende differentialdiagnos av autoimmuna sjukdomar omfattande SLE, RA, Vasculitis samt Sjögrens Syndrom visar på utmärkta resultat. Samarbetsavtal tecknas med Linköpings Universitetssjukhus för uppföljning och kompletterande retrospektiva studier genom tillgång till biobanker.

Immunovia etablerar ett amerikanskt kontor med ett eget referenslaboratorium i Marlborough på östkusten för dotterbolaget Immunovia Inc.

Antalet anställda på Immunovia ökar till 30 personer under 2017.

2018Handeln med Immunovias aktier flyttas till Nasdaq Stockholms huvudlista och Bolaget genomför en riktad nyemission om cirka 324 miljoner SEK.

Journal of Clinical Oncology publicerar resultat från en retrospektiv klinisk valideringsstudie som visar att en specifik biomarkörsignatur baserad på Immunovias blodbaserade testplattform – IMMray® PanCan-d – upptäcker tidig bukspottkörtelcancer med 96 procent noggrannhet.

Hela 10 stycken nya framstående forskningscentrum ansluts genom samarbetsavtal till Immunovias globala prospektiva valideringsstudie PanFAM-1 vars syfte är att validera IMMray® PanCan-d inom riskgruppen ärftlig bukspottkörtelcancer.

Immunovia upprättar en avsiktsförklaring med Center for Strategic Research in Type 2 Diabetes (DD2) i Danmark gällande samarbete i prospektiva studien PanDIA-1 som undersöker förekomsten av bukspottkörtelcancer bland diabetiker av typ 2 över 50 år.

Imunovia erhåller patent i Japan för sin biomarkörsignatur IMMray® PanCan-d för diagnostik av cancer i bukspottkörteln.

Immunovia annonserar att en ny biomarkörsignatur baserad på IMMray®-plattformen kan särskilja icke-småcellig lungcancer från friska kontroller med 95 procent noggrannhet, enligt en studie som genomförts i samarbete med ett globalt topp-10 läkemedelsföretag.

IMMray® PanCan-d optimeras i en studie som inkluderar symptomatiska riskgrupper.

Immunovia publicerar en discovery studie som visar att en biomarkörsignatur baserad på IMMray® plattformen kan upptäcka reumatoid artrit (RA) med över 90% noggranhet – biomarkörsignatur visar sig även kunna detektera RA hos patienter som testat negativt för antikroppar mot cykliska citrerade peptider (CCP) och rheumatisk faktor (RF) – enligt en studie som genomfördes i samarbete med Linköpings universitet.

Immunovia adderar nytt strategiskt fokus med syfte att ta fram en blodbaserad biomarkörsignatur för reumatoid artrit (RA) baserat på IMMray® plattformen.

Immunovias kliniska studie PanFAM-1 registreras på ClinicalTrials.gov, världens största databas för kliniska studier.

Utbyggnaden av produktionsanläggningen och det kliniska laboratoriet IMMray® Dx Laboratories Lund, Sverige slutförs. Den toppmoderna anläggningen har tillsammans med IMMray® Dx Laboratories i Marlborough (MA, USA) kapacitet att tillfredsställa det överskådliga behovet av testning, både kommersiellt och inom pågående studier.

Antalet anställda på Immunovia uppgår till 39 personer vid årets slut.

2019 Immunoiva slutför optimiseringaarbetet med IMMray® PanCan-d – som ett resultat uppvisar den kommersiella versionen av som första test någonsin utmärkta resultat för alla symtomatiska riskgrupper.

I syfte att optimera valideringen av IMMray® PanCan-d, utvidgar forskningscentrumen i Sverige och Spanien populationen till att omfatta större etnisk och genetisk variation.

University College London (UCL) utökar den prospektiva insamlingen av blodprover som började i samband med starten av pilotstudien PanSYM-1.

Två nya cancercentrum i New York och Chicago ansluter till PanFAM-1, som är den mest omfattande prospektiva studien inom bukspottkörtelcancer hittills.

Immunovia ingår samarbetsavtal med Universitetssjukhuset Erlangen (Tyskland) för insamling av blodprover från bukspottkörtelcancerpatienter i syfte att slutföra utvecklingen av IMMray® PanCan-d.

Resultaten av optimeringsstudien för IMMray® PanCan-d presenterades vid PancreasFest 2019 av Immunovias amerikanska Medical Director, Thomas King. Resultaten visar att IMMray® PanCan-d i kombination med CA19-9 genererar ROC AUC-värden på 0,97, 0,98 respektive 0,96. Testen kan också särskilja individer med bukspottkörtel-cancer av typen PDAC från individer med liknande symptom, friska kontroller och typ 2-diabetespatienter. Liknande resultat uppnåddes för alla stadier av PDAC.

Immunovia lanserar en kampanj i samarbete med ”Greg and Cathy Griffith Family Foundation’s” initiativ som kallas Sideline Cancer® för att öka medvetandet om bukspottkörtelcancer som visas på Times Square, New York City.

2020Immunovia vidtar åtgärder under COVID-19-pandemin men bibehåller fokus på lansering av IMMray® PanCan-d under hösten 2020. Den initiala, adresserbara marknaden bedöms till 4,4 miljarder USD i USA och Europa.

Immunovia avslutar samarbetet med ett globalt läkemedelsbolag inom lungcancer, men fortsätter det egna programmet som planerat med målet att slutföra studien under andra kvartalet 2020.

Immunovia® Dx Laboratories i Marlborough, Massachusetts, återupptar sin verksamhet efter nedstängning orsakad av det nya coronaviruset.

Immunovia genomför en riktad nyemission som tillför ett kapitaltillskott om cirka 400 MSK – en av de största kapitalanskaffningarna för ett diagnostikföretag med säte utanför USA – i syfte att ytterligare påskynda marknadsintroduktionen av det första testet för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer, IMMray® PanCan-d.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter