English
4 november, 2019

Valberedning utsedd inför årsstämma 2020 i Immunovia AB (Publ)

Enligt den instruktion för valberedning i Immunovia AB (Publ) som antogs på årsstämman den 26 april 2019 ska valberedningen bestå av fyra ledamöter

LUND, SverigeValberedningen, som ska tillsättas för tiden intill dess att ny valberedning utsetts, ska bestå av fyra ledamöter, av vilka tre ska utses av Bolagets till röstetalet tre största aktieägare och den fjärde ska vara styrelseordföranden. För det fall att styrelsens ordförande är en av de tre största aktieägarna ska denne i egenskap av aktieägare ställa sin plats till förfogande och nästkommande aktieägare ska erbjudas rätten att utse en ledamot till valberedningen. Styrelseordföranden ska så snart det rimligen kan ske efter utgången av det tredje kvartalet på lämpligt sätt kontakta de tre till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Om en av de tre största aktieägarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska nästa aktieägare i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.

Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren utses till valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska aldrig vara valberedningens ordförande.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2020 fastställts till att bestå av

följande personer vilka tillsammans representerar cirka 27 procent av antalet aktier och röster i

bolaget per den 30 september 2019:

Sara Ek, representerande Sara Ek, ordförande i valberedningen

Carl Borrebaeck representerande Carl Borrebaeck, styrelsens ordförande

– Mikael Petersson representerande Mikael Löfman; och

Astrid Samuelsson, representerande Handelsbanken

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020 samt på

bolagets hemsida, www.immunovia.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen på bolagets adress. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 31 januari 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Julie Silber

Director of Investor Relations

Email: julie.silber@immunovia.com

Tel: +46 7 93 486 277

Denna information är sådan information som Immunovia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande enligt ovan den 4 november 2019 kl. 16:30 CET.

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

###

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter