English
3 maj, 2018

Immunovia Stämmokommuniké

Disposition av bolagets vinst och förlust
Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel om 219 047 067 kr överförs i ny räkning.

Arvode till styrelse och revisorn
Stämman beslutade att styrelseledamöterna ersätts med 150 KSEK till ordinarie ledamöter och 400 KSEK till styrelsens ordförande. Ordföranden i revisionsutskottet och ersättningsutskottet ersätts med vardera 40 KSEK, och övriga medlemmar i nämnda utskott ersätts med vardera 20 KSEK. Reskostnader ersätts enligt bolagets policy. Därutöver beslöts att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande samt revisorer
Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Carl Borrebaeck, Åsa Hedin, Ann-Christine Sundell och Hans Johansson, om nyval av Mimmi Ekberg och Christofer Sjögren som ordinarie ledamöter samt att välja Carl Borrebaeck till styrelsens ordförande. Stämman valde Mazars SET Revisionsbyrå till revisor i bolaget, med Mats-Åke Andersson som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, baserat på ett förslag som styrelsen tagit fram efter rekommendation från ersättningsutskottet.

Beslut om principer för valberedningen
Stämman beslutade om uppdaterade principer för valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport.

Beslut om incitamentsprogram för nyckelpersoner
Stämman beslutade om emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 226 000 teckningsoptioner till nyckelpersoner i bolaget, samt bemyndigade styrelsen att införa ett alternativt kontantbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner i länder där tilldelning av teckningsoptioner inte är lämpligt.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att företa mindre justeringar och uppdateringar av bolagsordningens regler kring främst antalet aktier och aktiekapitalet samt om kallelse till bolagsstämma.

Samtliga beslut vara enhälliga.

Immunovia AB (publ)

Styrelsen

Kontakt vid frågor:

Mats Grahn, VD

E-post: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray® SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

###

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter