English
15 februari, 2017

Immunovia Bokslutskommuniké 2016

2016 i Sammanfattning 

• Prospektiv valideringsstudie av den ärftliga riskgruppen för pankreascancer, påbörjades som planerat i slutet av 2016.

• IMMray™ PanCan –d validerades i en amerikansk patientgrupp. 96% noggrannhet bekräftades för pankreascancer i tidigt stadie.

• Samarbete med amerikanska National Cancer Institute inleddes med fokus på riskgruppen nya diabetes patienter över 50 år.

• Immunovia Scientific Advisory Board avseende bukspottkörtelcancer formerades.

• Immunovias styrelse förstärktes av personer med internationell kommersiell erfarenhet.

• World Pancreatic Cancer Coalition, bildades med alla patientorganisationer, och Immunovia är en del av den.

• IMMray™ Autoimmunity Program startades i samarbete med Lunds Universitet samt ett stort multinationellt bolag och de preliminära mycket goda resultaten har meddelats i början av 2017.

• Genomförande av både företrädesemission om 28,7 MSEK och riktad emission om 189,9 MSEK som säkerställde den finansiella kapacitet som är nödvändig.

• Vinnare av European Small & Mid Cap Stars of Innovation Award 2016. 

Nyckeltal
(tkr om inget annat anges)
Helår 2016

 Helår 2015

Nettoomsättning  177  205
Rörelseresultat  -14 978  -7 424
Resultat före skatt  -14 723  -7 384
Nettoresultat  -14 723  -7 384
Resultat per aktie före och efter utspädning (kr/aktie)  -0,98  -0,82
31 dec 2016  31 dec 2015 
Soliditet, % 98 92
Skuldsättningsgrad, ggr 0,02 0,09
Antal aktier vid periodens utgång 16 804 059 14 291 216
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 14 985 688 8 992 357

Denna bokslutskommuniké har upprättats enligt IFRS och avser koncernen Immunovia som består av Immunovia AB samt det helägda dotterbolaget Immunovia Inc. 

Framtidsutsikter*
Immunovia inriktar sig på att fundamentalt förändra diagnostisering av komplexa cancerformer och autoimmuna sjukdomar. Den antikroppsbaserade plattformen IMMray™ är ett resultat av 15 års forskning vid CREATE Health – Strategiskt Centrum för Translationell Cancerforskning vid Lunds Universitet. IMMray™ är en teknologiplattform för utveckling av diagnostiska tester, och bolagets primära test IMMray™ PanCan –d är det första testet i världen för tidig diagnostisering av pankreascancer.

• En introduktion av IMMray™ PanCan –d på den amerikanska och på den europeiska marknaden planeras till egenbetalande kunder så kallade out-of-pocket kunder, med start då ackrediteringar och produktionsuppskalning slutförts, intäkter från detta förväntas under 2018. Under de närmaste åren kommer Immunovia att adressera en totalmarknad på runt 30 miljarder kronor.

• Immunovia ser stor potential inom utveckling av tester för andra olösta problem inom cancer och autoimmunitet via sin teknologiplattform IMMray™. Närmast i tiden ligger tester inom SLE, med bas i de positiva resultat som kommunicerats i inledningen av 2017.

* Texten justerad jämfört med Bokslutskommunikén den 24 februari 2016.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Grahn, VD Immunovia AB
Telefon: +46 (0)70-532 02 30
E-post: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com) 

Denna information är sådan information som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg. 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

       ### 

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter