English
15 februari, 2017

Immunovia Bokslutskommuniké 2016

2016 i Sammanfattning 

• Prospektiv valideringsstudie av den ärftliga riskgruppen för pankreascancer, påbörjades som planerat i slutet av 2016.

• IMMray™ PanCan –d validerades i en amerikansk patientgrupp. 96% noggrannhet bekräftades för pankreascancer i tidigt stadie.

• Samarbete med amerikanska National Cancer Institute inleddes med fokus på riskgruppen nya diabetes patienter över 50 år.

• Immunovia Scientific Advisory Board avseende bukspottkörtelcancer formerades.

• Immunovias styrelse förstärktes av personer med internationell kommersiell erfarenhet.

• World Pancreatic Cancer Coalition, bildades med alla patientorganisationer, och Immunovia är en del av den.

• IMMray™ Autoimmunity Program startades i samarbete med Lunds Universitet samt ett stort multinationellt bolag och de preliminära mycket goda resultaten har meddelats i början av 2017.

• Genomförande av både företrädesemission om 28,7 MSEK och riktad emission om 189,9 MSEK som säkerställde den finansiella kapacitet som är nödvändig.

• Vinnare av European Small & Mid Cap Stars of Innovation Award 2016. 

Nyckeltal
(tkr om inget annat anges)
Helår 2016

 Helår 2015

Nettoomsättning 177 205
Rörelseresultat -14 978 -7 424
Resultat före skatt -14 723 -7 384
Nettoresultat -14 723 -7 384
Resultat per aktie före och efter utspädning (kr/aktie) -0,98 -0,82
31 dec 2016 31 dec 2015 
Soliditet, %9892
Skuldsättningsgrad, ggr0,020,09
Antal aktier vid periodens utgång16 804 05914 291 216
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning14 985 6888 992 357

Denna bokslutskommuniké har upprättats enligt IFRS och avser koncernen Immunovia som består av Immunovia AB samt det helägda dotterbolaget Immunovia Inc. 

Framtidsutsikter*
Immunovia inriktar sig på att fundamentalt förändra diagnostisering av komplexa cancerformer och autoimmuna sjukdomar. Den antikroppsbaserade plattformen IMMray™ är ett resultat av 15 års forskning vid CREATE Health – Strategiskt Centrum för Translationell Cancerforskning vid Lunds Universitet. IMMray™ är en teknologiplattform för utveckling av diagnostiska tester, och bolagets primära test IMMray™ PanCan –d är det första testet i världen för tidig diagnostisering av pankreascancer.

• En introduktion av IMMray™ PanCan –d på den amerikanska och på den europeiska marknaden planeras till egenbetalande kunder så kallade out-of-pocket kunder, med start då ackrediteringar och produktionsuppskalning slutförts, intäkter från detta förväntas under 2018. Under de närmaste åren kommer Immunovia att adressera en totalmarknad på runt 30 miljarder kronor.

• Immunovia ser stor potential inom utveckling av tester för andra olösta problem inom cancer och autoimmunitet via sin teknologiplattform IMMray™. Närmast i tiden ligger tester inom SLE, med bas i de positiva resultat som kommunicerats i inledningen av 2017.

* Texten justerad jämfört med Bokslutskommunikén den 24 februari 2016.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Grahn, VD Immunovia AB
Telefon: +46 (0)70-532 02 30
E-post: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com) 

Denna information är sådan information som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg. 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

       ### 

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter