English
14 september, 2016

Immunovia avser att genomföra riktad emission och företrädesemission

Riktad nyemission
Immunovia avser att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som riktas till kvalificerade investerare i Sverige och internationella investerare om cirka 2 300 000 aktier (”Riktade emissionen”). För det fall att 2 300 000 aktier emitteras kommer de nyemitterade aktierna att utgöra cirka 14 procent av aktiekapitalet i Bolaget efter den Riktade emissionen. Styrelsen har möjlighet att utöka den Riktade emissionen med ytterligare maximalt 950 000 nya aktier. Intresset för den Riktade emissionen förefaller vara stort och Immunovia har redan erhållit reservationer från ankarinvesterare om cirka 180 miljoner kronor.

Teckningskursen för de nya aktierna i den Riktade emissionen avses fastställas genom en accelererad book building-process och aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North när de emitterarts och registrerats. Book building-processen kommer påbörjas omkring kl. 17.31 den 14 september 2016. Styrelsen för Bolaget avser därefter att besluta om den Riktade emissionen samt tilldelning av aktier innan Nasdaq First Norths öppnande den 15 september 2016.

Betalning för de nyemitterade aktierna kommer att erläggas kontant. Likviden tillsammans med erhållen likvid i företrädesemissionen enligt nedan avses användas för att bl.a. möjliggöra en finansiering av de utökade och tidigarelagda aktiviteterna som krävs för kommersialisering av IMMrayTM PanCan i diabetsriskgruppen och för att nå en större geografisk marknad inom Högriskgrupp 1. En mindre del av likviden (mindre än 20 procent) planeras att användas i syfte att vidareutveckla Immunovias kommande tester för andra cancerformer samt för den autoimmuna sjukdomen Lupus (SLE).

Den Riktade emissionen förutsätter ett beslut från styrelsen och styrelsen kan välja att avbryta book building-processen och avstå från att gå vidare med den Riktade emissionen eller att genomföra den Riktade emissionen med ett högre eller lägre antal aktier än vad som anges ovan.

Företrädesemission
Immunovia avser även att genomföra en nyemission av aktier om upp till högst 30 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Styrelsen avser att besluta om Företrädesemissionen samt offentliggöra dess villkor den 15 september 2016. Avsikten är att teckningskursen ska vara densamma som i den Riktade emissionen.

Notering på Nasdaq Stockholm
Som tidigare meddelats är Immunovias avsikt att ansöka om notering av Bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudmarknad under första halvåret 2017. Immunovias aktie handlas idag på Nasdaq First North.

Rådgivare
Vator Securities AB är finansiell rådgivare till Immunovia och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare till Vator Securities AB och Immunovia i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Grahn, VD Immunovia AB
Telefon: +46 (0)70-532 02 30
E-post: mats.grahn@immunovia.com

Denna information är sådan information som Immunovia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2016 kl. 17.30 CET.

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva aktier i Immunovia. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas och inlämnas till Finansinspektionen. Efter Finansinspektionens godkännande och registrering av prospektet kommer prospektet att offentliggöras och hållas tillgängligt bland annat på Immunovias hemsida.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. Immunovia har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Japan eller Hongkong eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter.

### 

Ladda hem som PDF

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter