English

Pressmeddelanden

14 februari, 2019 17:05

Immunovia bokslutskommuniké januari-december 2018

Under 2018 fortsatte vi att utveckla och validera Immunovias blodbaserade diagnostiska tester som kan ha väsentlig inverkan på vården i hela världen. Under året inleddes de spännande kommersialiseringsaktiviteterna för vår första produkt IMMray® PanCan-d. Som del av förberedelserna för kommersialisering har vi expanderat såväl vår produktionsanläggning som vårt kliniska laboratorium, IMMray® Dx Laboratories, i Lund. Tillsammans med vårt kliniska laboratorium i Marlborough, MA, USA, ger dessa investeringar oss erforderlig förmåga och kapacitet att både producera och genomföra kommersiell testning i nivå med förutsedda volymbehov. Därutöver ger det oss möjligheter att parallellt genomföra den testning som behövs för de prospektiva studierna. Vi arbetade intensivt för att etablera och utöka världens mest omfattande prospektiva kliniska studieprogram inom detektion av pankreascancer för IMMray® PanCan-d. Studieprogrammet består av tre större studier, PanSYM-1, PanFAM-1 och PanDIA-1. Vi identifierade även ytterligare två strategiska fokusområden för vårt fortsatta utvecklingsarbete av produktportföljen under 2018 – icke småcellig lungcancer (NSLC) och Reumatoid Artrit (RA). Båda fokusområden har mycket stora kliniska behov ur ett globalt hälsovårdsperspektiv, och representerar därmed potentiellt stora kommersiella möjligheter för Immunovia. Detta läggs till vårt fortsatta huvudfokus på detektion av bukspottkörtelcancer. Immunovia som företag annonserade första kvartalet 2018 en viktig milstolpe: Immunovias ansökan om att flytta bolagets aktier till huvudlistan, Mid Cap-segmentet, på Nasdaq Stockholm godkändes. Handel av Immunovias aktier på huvudlistan inleddes den 3 april 2018. Detta viktiga steg visar inte bara att vi har mognat som företag utan stärker även vårt varumärke och ökar kännedomen om vårt arbete när vi närmar oss inledningen av kommersiella aktiviteter. Mats Grahn, VD Immunovia AB

Nyckeltal

Nyckeltal (TSEK om inget annat anges) Okt-dec 2018 Okt-dec 2017 Helår 2018 Helår 2017
Nettoomsättning 91 26 333 149
Rörelseresultat -25 756 -15 362 -87 708 -45 520
Resultat före skatt -25 655 -15 318 -86 531 -45 232
Nettoresultat -25 655 -15 318 -86 538 -45 232
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK/aktie) -1,31 -0,88 -4,67 -2,67
Soliditet (%) 97 94 97 94
Antal aktier vid periodens utgång 19 531 353 17 318 059 19 531 353 17 318 059

Denna bokslutskommuniké har upprättats enligt IFRS och avser koncernen Immunovia som består av Immunovia AB samt de helägda dotterbolagen Immunovia Inc och Immunovia GmbH.

Framtidsutsikter

Immunovia inriktar sig på att fundamentalt förändra diagnostisering av komplexa cancerformer och autoimmuna sjukdomar. Den antikroppsbaserade plattformen IMMray® är ett resultat av 15 års forskning vid CREATE Health – Strategiskt Centrum för Translationell Cancerforskning vid Lunds Universitet. IMMray® är en teknologiplattform för utveckling av diagnostiska tester, och bolagets första produkt IMMray® PanCan-d är det första testet i världen för tidig diagnostisering av bukspottkörtelcancer.

Bolagets finansiella mål kvarstår från föregående kvartal. Bolaget förväntar sig de första intäkterna från self-pay-försäljning under senare delen av 2019. Följande finansiella mål har ställts upp:

  • Immunovias mål är att nå en omsättning om 250-300 MSEK år 2022 baserat på self-pay för IMMray® PanCan-d.
  • Immunovias mål är vidare att nå en total omsättning, inkluderande betalning via self-pay samt kostnadsersättning från försäkringssystemen om 800-1 000 MSEK år 2024.

För mer information, vänligen kontakta:

Julie Silber

Director of Investor Relations, Immunovia

Email: julie.silber@immunovia.com

Tel: +46 7 93 486 277

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa: www.immunovia.com)

Denna information är sådan information som Immunovia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanståendes kontaktpersons försorg.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.comPrenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter