English
MENUMENU

Pressmeddelanden

27 april, 2018 08:00

Immunovia kvartalsrapport, januari-mars 2018

”Första kvartalet har vi nått en för bolaget väldigt viktig milstolpe. Drygt två år efter noteringen av Immunovia på Nasdaq First North fick vi godkänt från Nasdaq att inleda handeln på huvudlistan.” ”Vi har också arbetat intensivt med nästa stora milstolpe nämligen att inleda försäljning under slutetav 2018.” ”Bolaget har en målsättning att nå 250-300 MSEK i omsättning år 2021 … och en total omsättning om 800-1 000 MSEK år 2023.” Utdrag ur VD Mats Grahns kommentar till rapporten.

Nyckeltal

Nyckeltal (tkr om inget annat anges) 1 jan-31 mars 2018 1 jan-31 mars 2017 Helår 2017 Helår2016
Nettoomsättning 112 28 149 177
Rörelseresultat -17 377 -7 870 -45 520 -14 978
Resultat före skatt -17 326 -7 771 -45 232 -14 723
Nettoresultat -17 326 -7 771 -45 232 -14 723
Resultat per aktie före utspädning (kr/aktie) -1,00 -0,46 -2,67 -0,98
Soliditet, % 94 97 94 98
Antal aktier vid periodens utgång 17 318 059  16 804 059 17 318 059 16 804 059

Denna kvartalsrapport har upprättats enligt IFRS och avser koncernen Immunovia som består av Immunovia AB samt de helägda dotterbolagen Immunovia Inc och Immunovia GmbH.

Framtidsutsikter*
Immunovia inriktar sig på att fundamentalt förändra diagnostisering av komplexa cancerformer och autoimmuna sjukdomar. Den antikroppsbaserade plattformen IMMray® är ett resultat av 15 års forskning vid CREATE Health – Strategiskt Centrum för Translationell Cancerforskning vid Lunds Universitet. IMMray® är en teknologiplattform för utveckling av diagnostiska tester, och bolagets första produkt IMMray® PanCan-d är det första testet i världen för tidig diagnostisering av bukspottkörtelcancer.

Bolaget förväntar sig de första intäkterna från self-pay-försäljning under fjärde kvartalet 2018.

Följande finansiella mål har ställts upp:

• Immunovias mål är att nå en omsättning om 250-300 MSEK år 2021 baserat på self-pay för IMMray® PanCan-d.

• Immunovias mål är vidare att nå en total omsättning, inkluderande betalning via self-pay samt kostnadsersättning från försäkringssystemen om 800-1 000 MSEK år 2023.

Denna information är sådan information som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april kl 08:00. 

För ytterligare information, kontakta:
Mats Grahn, VD Immunovia AB
Telefon: +46 (0)70-532 02 30
E-post:
mats.grahn@immunovia.com 

Om Immunovia 
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray® SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com

###Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter