English

Finansiella mål

Immunovia sätter mål för långsiktig marknadspenetration på 30 procent för IMMray® PanCan-d efter att kostnadsersättning och en bred försäkringstäckning har erhållits (länk till PR 30 juni 2020)

Immunovias produkt som blir först på marknaden, IMMray® PanCan-d, är en sedan länge eftertraktad lösning på det icke-tillgodosedda behovet av tidig och tillförlitlig upptäckt av bukspottkörtelcancer.
Försäljningsstart för IMMray® PanCan-d i USA planeras till Q1 2021 med efterföljande kommersiell testning Q2 2021.

Antalet berörda patienter årligen är över 7 miljoner och det finns inget tillförlitligt befintligt diagnostiskt alternativ på marknaden. Immunovias långsiktiga mål för marknadspenetration är 30 procent efter att kostnadsersättning och en bred försäkringstäckning erhållits. Den nuvarande storleken på den adresserbara marknaden för IMMray® PanCan-d uppskattas till att överstiga 4 miljarder USD i EU och USA, fördelat på de tre riskgrupper som bolaget inriktar sig mot: ärftlig/familjär, tidiga symptom samt nydiagnostiserad diabetes efter 50 års ålder.

Med riktlinjer och råd av Key Opinion Leaders inom bukspottkörtelcancer inriktar sig Immunovias IMMray® PanCan-d på dessa väldefinierade högriskgrupper samt på flaskhalsar i dagens sjukvårdsprocesser genom att erbjuda differentialdiagnostik för att upptäcka bukspottkörtelcancer. Det kommer att leda till att både patienterna och sjukvårdssystemen får maximala fördelar. Dessutom stödjer det ett av Immunovias främsta mål, som är att IMMray® PanCan-d blir inkluderat i respektive lands nationella hälsoriktlinjer.

Immunovias finansiella mål som anges ovan utgör framåtblickande information och grundas på ett antal antaganden om den verksamhetsmiljö som Bolaget är verksamt i vilken över tid kan variera väsentligt och bli sämre än vad Immunovia bedömde när de finansiella målen antogs. Som en följd därav omfattas Immunovias förmåga att uppnå de finansiella målen av osäkerheter och eventualiteter, varav vissa är utanför Bolagets kontroll. Det finns ingen garanti för att Immunovia kan nå målen eller att Immunovias finansiella ställning eller rörelseresultat inte kommer att skilja sig väsentligt från de finansiella målen.

 

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter