English

Autoimmuna sjukdomar

Under 2017 tillkännagav Immunovia resultaten av två discoverystudier vilka genomförts i syfte att bedöma den egna teknikplattformen IMMray®:s potential inom området autoimmuna sjukdomar. Resultaten visade att IMMray® med utmärkt noggrannhet kunde identifiera och särskilja ett antal överlappande autoimmuna reumatiska sjukdomar med likartade symptom, dvs Reumatisk artrit, Systemisk Lupus Erythematosus (SLE), Sjögrens syndrom och Systemisk vaskulit.  Följaktligen beslutade företaget att utöka sin strategi inom området autoimmuna sjukdomar. (pressmeddelande 7 mars 2017 pressmeddelande 12 januari 2017)

Resultatet av våra initiala studier diskuterades med ett stort antal Key Opinion Leaders inom området. Alla uttryckte ett stort intresse i differentialdiagnos av dessa sjukdomar, men de framhöll att det största behovet är diagnostiska verktyg som möjliggör diagnos av tidig RA.

Hälso- och sjukvårdspolitiska rekommendationer i detta syfte finns redan på plats1 och just nu pågår en omfattande implementering av dessa riktlinjer för att säkerställa en tidigare diagnos av autoimmuna reumatiska sjukdomar inom hälsovårdssystemen. Det finns således goda möjligheter för snabb upptagning och marknadspenetration av ett nytt diagnostiskt test som kan bidra till att eliminera de flaskhalsar som existerar, och som även beskrivs i rekommendationerna.

Den tredje discoverystudien som nyligen avslutades (pressmeddelande 22 augusti 2018) visade på ett stort genombrott:  IMMray® biomarkörssignatur kan diagnostisera CCP-negativa patienter med RA med en noggrannhet på över 90% jämfört med friska kontroller. Som en konsekvens av dessa exceptionellt bra resultat blir reumatoid artrit nu ett viktigt strategiskt fokusområde för Immunovia.

I nästa steg i utvecklingen av en kommersiell produkt har Immunovia redan engagerat fler Key Opinion Leaders inom området autoimmuna reumatiska sjukdomar, för att tillsammans med dem utforma och genomföra en studie i syfte att optimera signaturen för differentialdiagnos av patienter med RA från patienter med andra sjukdomar med RA-liknande symptom.

Inom området SLE identifierades, tillsammans med Key Opinion Leaders, behovet av att bättre kunna övervaka patienternas sjukdomsaktivitet (skov) och behandling som det viktigaste olösta kliniska behovet. Våra preliminära studier som publicerades 20162 visade att IMMray®-plattformen visserligen kunde mäta både ökning och minskning i sjukdomsaktiviteten associerade med dessa skov med god noggrannhet, men omfattande och tidskrävande discoverystudier med många prover per patient krävs för att bekräfta dessa resultat.

Referenser:

1. van Steenbergen HW, et al. Ann Rheum Dis 2016;0:1–6

2. Delfani P. et al, Deciphering systemic lupus erythematosus-associated serum biomarkers reflecting apoptosis and disease activityLupus 26(4) · September 2016

 

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter