English

Reumatoid artrit

Bakgrund

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk autoimmun sjukdom som årligen drabbar nästan 7 miljoner människor i Europa och USA (Fig. 1). Enbart i USA motsvarar detta 19-23 miljarder dollar i direkta kostnader, inklusive kostnader för sjukhusvistelse, behandling och sjukskrivningar.

Ett flertal faktorer bidrar till att göra RA till en stort hälsoproblem:

  • RA kan slå till tidigt – oftast mellan 40-60 år
  • RA är 3 gånger vanligare bland kvinnor än män
  • RA påverkar arbetet – 50% av de drabbade tvingas lämna sina heltidsanställningar inom 10 år
  • RA förkortar livet – obehandlad RA förkortar i genomsnitt livslängden med 6-10 år.
  • RA är svårdiagnostiserat – feldiagnoser är vanliga eftersom ett flertal sjukdomar har liknande symptom
  • Dagens standardtester räcker inte till

RA är en förödande sjukdom som kan leda till permanent och försvagande ledskada. Långtidsprognosen är starkt kopplad till tidig diagnos och effektiv behandling. Även om det idag finns effektiva behandlingar som kan stoppa eller bromsa sjukdomsförloppet, så upptäcks inte alltid sjukdomen snabbt nog, eftersom symptomen ofta framträder långsamt över tid, för att sedan förvärras snabbt och utan förvarning.

Kliniskt behov

Det finns fortfarande stora utmaningar med dagens standardtester. För det första testar över 25% av patienterna med etablerad RA negativt med dagens standardtester: anti-CCP och anti-RF test. För det andra testar hela 80% av patienter med RA i tidiga stadier negativt med samma standardtester. Sammantaget leder sjukdomens komplexitet i kombination med bristerna i dagens diagnostiska verktyg till 3-4 miljoner testfall årligen i USA och Europa.

Lösningen – en blodbaserad biomarkörsignatur baserad på IMMray® för RA

I ett försök att komma tillrätta med dessa problem – och bedöma den egna teknikplattformen IMMray®:s potential inom området autoimmuna sjukdomar – har Immunovia genomfört tre discoverystudier. Resultaten av dessa är mycket lovande.

De två första studierna visade att IMMray® med utmärkt noggrannhet kunde identifiera och särskilja ett antal överlappande autoimmuna reumatiska sjukdomar med likartade symptom, dvs RA, Systemisk Lupus Erythematosus (SLE), Sjögrens syndrom och systemisk vaskulit (pressmeddelande 7 mars, 2017 och pressmeddelande 12 januari, 2017).

Resultatet av våra initiala studier diskuterades med ett stort antal Key Opinion Leaders inom området. Alla uttryckte ett stort intresse i differentialdiagnos av dessa sjukdomar, men de framhöll att det största behovet är diagnostiska verktyg som möjliggör diagnos av tidig RA. Hälso- och sjukvårdspolitiska rekommendationer i detta syfte finns redan på plats1 och just nu pågår en omfattande implementering av dessa riktlinjer för att säkerställa en tidigare diagnos av autoimmuna reumatiska sjukdomar inom hälsovårdssystemen. Det finns således goda möjligheter för snabb upptagning och marknadspenetration av ett nytt diagnostiskt test som kan bidra till att eliminera de flaskhalsar som existerar, och som även beskrivs i rekommendationerna (Fig. 2 och Fig. 3).

Den tredje discoverystudien som nyligen avslutades (pressmeddelande 22 augusti 2018) visade på ett stort genombrott:  IMMray® biomarkörssignatur kan diagnostisera CCP-negativa patienter med RA med en noggrannhet på över 90% jämfört med friska kontroller. Som en konsekvens av dessa exceptionellt bra resultat blir reumatoid artrit nu ett viktigt strategiskt fokusområde för Immunovia.

Nästa steg

I nästa steg i utvecklingen av en kommersiell produkt har Immunovia redan engagerat fler Key Opinion Leaders inom området autoimmuna reumatiska sjukdomar, för att tillsammans med dem utforma och genomföra en studie (Fig. 4) i syfte att optimera signaturen för differentialdiagnos av patienter med RA från patienter med andra sjukdomar med RA-liknande symptom.

Referenser:

1. van Steenbergen HW, et al. Ann Rheum Dis 2016;0:1–6

 

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter