English
MENUMENU

Gällande principer för valberedningen

Vid årsstämman den 25 april, 2017 antog aktieägarna följande principer för utseende av valberedningen:

Styrelsens ordförande ska kontakta den röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren per den 1 september, 2017 och upp­mana denne att utse tre ledamöter till valberedningen. Den röstmässigt största aktieägarens förslag till ny valberedning ska därefter förankras hos de röstmässigt näst största och tredje största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den 1 september, 2017. Har dessa ingen in­vändning ska den röstmässigt största aktieägarens förslag gälla. Kan de tre röstmässigt största aktieägarna inte komma överens om valberedningens sammansättning ska dessa i stället utse en ledamot vardera.

Valberedningen utgörs av de på ovan angivet sätt utsedda ledamöterna. För det fall en aktieägare, som utsett en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen av något annat skäl lämnar valberedningen före nästkommande årsstämman, ska valberedningens ledamöter i samråd med de då tre röstmässigt största aktieägarna ha rätt att utse en annan representant för de tre röstmässigt största aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Namnen på valberedningens ledamöter samt information om vem som är valberedningens ordförande ska tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska utse ordförande inom sig, vilken inte får vara styrelsens ordförande.

I valberedningens uppdrag ingår enligt beslutet vid årsstämman 2017 att inför nästkommande årsstämma lämna förslag till val av stämmoordföran­den, styrelse, styrelseordföranden, revisor, styrelsearvoden, revisorsarvode samt förslag rörande principer för utseende av valberedningen.

Valberedningen fram till årsstämman den 3 maj 2018 består av följande personer:

» Sara Ek utsedd av Sara Ek;

» Carl Borrebaeck utsedd av Carl Borrebaeck; och

» Astrid Samuelsson utsedd av Handelsbanken Fonder

Arvode utgår ej till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för kostnader som av valberedningen bedömts som nödvändiga för fullgöran­det av uppdraget.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter