English

Ersättning

Riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare antagna på årsstämman den 6 maj, 2021.

Ersättning till ledande befattningshavare i Immunovia AB (publ), org. nr 556730-4299, (”Bolaget”) ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner samt pension. Den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Den fasta lönen ska revideras årsvis. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar i bolagsledningen.

Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska utgå kontant och/eller i aktier/teckningsoptioner/konvertibler eller andra aktierelaterade instrument såsom syntetiska optioner eller personaloptioner och baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och Bolagets aktieägare. Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas ska inte understiga tre år. Rörlig kontant ersättning ska inte överstiga den fasta lönen. Villkor för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med Bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För årlig bonus bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är motiverat av andra skäl.

Om styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen.

Pensionsförmåner ska så långt möjligt vara avgiftsbestämda. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska ha en uppsägningstid på högst 18 månader. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

Styrelsen i Bolaget ska verka för att samtliga dotterbolag i koncernen tillämpar dessa principer.

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Frågor om lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

 

Teckningsoptioner

Vid årsstämman den 3 maj 2018 beslutades om ett optionsprogram av serie 2018/2021 till anställda och nyckelpersoner i bolaget. Teckningsoptionerna (154 790 stycken) kan under nyttjandeperioden från och med 7 september 2021 och till och med den 7 oktober 2021 nyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1 aktie till en teckningskurs om 271,05 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande ökar bolagets aktiekapital med 7 739,50 SEK.

Vid årsstämman den 25 april 2017 beslutades om ett optionsprogram av serie 2017/2020 till anställda och nyckelpersoner i bolaget. Teckningsoptionerna (61 000 stycken) kan under nyttjandeperioden 15 september 2020 till och med den 15 oktober 2020 nyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1 aktie till en teckningskurs om 205,00 SEK per aktie.  Vid fullt utnyttjande ökar bolagets aktiekapital med 3 050 kr.

Vid årsstämman den 30 maj 2016 beslutades om ett optionsprogram av serie 2016/2019 till anställda och nyckelpersoner i bolaget. Teckningsoptionerna (123 500 stycken) kan under nyttjandeperioden från och med nu och till och med den 15 oktober 2019 nyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1 aktie till en teckningskurs om 82,90 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande ökar bolagets aktiekapital med 6 175 SEK.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter