English

Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i Bolagets angelägenheter utövas genom det högsta beslutande organet bolagsstämman (årsstämma respektive extra bolagsstämma). Stämman beslutar till exempel om ändringar i bolagsordning, styrelse- och revisorsval, fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör, disposition av vinst eller förlust, principer för tillsättande av valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bolagsstämma ska hållas i Lund. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka in en skriftlig begäran till styrelsen. Begäran ska normalt ha tagits emot av styrelsen senast sju veckor före bolagsstämman.

Immunovias Årsstämma kommer hölls den 6 maj, 2021

 

Immunovias Årsstämma, Företagspresentation med Patrik Dahlen, VD Immunovia, 6 maj 2021

 

Årsstämma 6 maj, 2021

Kallelse till Immunovias Årsstämma 2021

Fullmaktsformulär Immunovia Maj 6, 2020

Valberedningens redogörelse 2021

Beslutsförslag till Immunovias årsstämma 6 maj 2021

Ersättningsrapport inför årsstämma 2021

Immunovias Stämmokommuniké

Immunovia Stämmoprotokoll 2021

 

Länk till Immunovias Årsredovisning 2020

 

ARKIV

Extra bolagsstämma 23 september, 2020:

Kallelse till Immunovias Extra bolagsstämma, sept 23 2020

Fullmaktsformulär Immunovia, sept 23, 2020

Valberedningens redogörelse, aug 2020

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsens redogörelse

Revisors yttrande

Stämmokommuniké från Immunovias extra bolagsstämma

Immunovia Stämmoprotokoll extra bolagsstämma

 

Årsstämma 7 maj, 2020:

Kallelse till Immunovias Årsstämma 2020

Fullmaktsformulär Immunovia Maj 7, 2020

Valberedningens redogörelse 2020

Styrelsens förslag till beslut

Ersättningsutskottets utlåtande 2020

Immunovia Stämmokommuniké

Immunovia Stämmoprotokoll 2020

 

Länk till Immunovias Årsredovisning 2019

Årsstämma 26 april, 2019:

Kallelse till Immunovias Årsstämma 2019

Fullmaktsformulär Immunovia April 26, 2019

Valberedningens redogörelse 2019

Styrelsens förslag till beslut

Ersättningsutskottets utlåtande 2019

Immunovia Stämmokommuniké

Immunovia Stämmoprotokoll 2019

Länk till Immunovias Årsredovisning 2018

 

Årsstämma 3 maj, 2018

Kallelse till Immunovias Årsstämma 2018
Fullmaktsformulär_Immunovia 3 maj 2018

Immunovia Stämmokommuniké

Immunovia Stämmoprotokoll 2018

Beslutsförslag till Årsstämman, 3 maj 2018:

Punkt 9 Valberedningens förslag

Punkt 10 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Punkt 11 Principer för valberedningen

Punkt 12 Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Punkt 13 Nyemission av teckningsoptioner för nyckelpersoner mm

Punkt 14 Ändring av bolagsordningen

 

Immunovia Bolagsstämma, 25 april, 2017:
Kallelse till Immunovias Årsstämma 2017 
Handlingar inför Immunovias Årsstämma 2017 
Fullmaktsformulär Immunovias Årsstämma 2017
Immunovia Stämmokommuniké
Årsstämmoprotokoll 2017

 

Extra bolagsstämma, 9 december, 2016:
Kallelse till extra bolagsstämma 9 december 2016
Handlingar inför extra bolagsstämma 9 december 2016
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma
Bolagsstämmoprotokoll

 

Immunovia bolagsstämma, 30 maj, 2016:
Kallelse till Immunovias Årsstämma 2016
Handlingar inför Immunovias Årsstämma 2016
Fullmaktsformulär Immunovias Årsstämma 2016
Årsstämmoprotokoll 2016

 

Extra bolagsstämma, 28 september, 2015:
Kallelse till extra bolagsstämma 2015
Handlingar inför extra bolagsstämma 2015
Bolagsstämmoprotokoll

 

Immunovia bolagsstämma, 1 juni, 2015:
Årsstämmoprotokoll 2015

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter