English

Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR IMMUNOVIA AB (PUBL)

Org. nr 5566730-4299

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn (firma) är Immunovia AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Skåne (län), Lunds (kommun).

§ 3 Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att ägna sig åt diagnostik av sjukdomar samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 850 000 kronor och högst 3 400 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Lägst 17 000 000 stycken och högst 68 000 000 stycken aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter med högst tio styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor och med eller utan en revisorssuppleant.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sitt och eventuella biträdens (högst två) deltagande till Bolaget senast den dag som angetts i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om följande.
 8. a) Fastställande av resultaträkning och balansräkningen.
 9. b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 10. c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.
 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 12. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
 13. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken eller antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

______________

Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 3 maj 2018.

 

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter