English

Bolagsstyrning

Immunovia AB är ett svenskt aktiebolag, organisationsnummer 556730-4299, med säte i Lund. Immunovia AB aktien finns sedan den 1 december, 2015 på Nasdaq Stockholm First North (ticker: IMMNOV) och handlas sedan den 3 april 2018 på Nasdaq Stockholm.

En god bolagsstyrning är en förutsättning för att upprätthålla förtroende från aktieägare, partners och övriga externa intressenter och bygger på att bolagets strategier, mål och värderingar genomsyrar hela organisationen.

Immunovias bolagsstyrning har före noteringen på Nasdaq Stockholm styrts av aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar och regler, Bolagets bolagsordning samt interna styrdokument. De interna styrdokumenten omfattar främst styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören samt instruktion för ekonomisk rapportering. Vidare har Immunovia också ett antal policydokument och manualer som innehåller regler och rekommendationer, vilka innehåller principer och ger vägledning i Bolagets verksamhet samt för dess medarbetare.

Strukturen för bolagsstyrningsarbetet illustreras nedan:

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev och rapporter via e-post.
För att starta din prenumeration behöver du aktivera den genom att klicka på länken i e-post meddelandet som blir skickat till dig efter att du klickat på Prenumerera i formuläret. Kontrollera så att meddelandet inte hamnat i skräpposten.

Pressmeddelanden
Finansiella rapporter