Boston An independent LDT provider

Styrelsen i Immunovia beslutar om riktad emission och företrädesemission

september 15, 2016

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Styrelsen i Immunovia beslutar om riktad emission och företrädesemission

Sammanfattning

 • Styrelsen (”Styrelsen”) i Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en nyemission om högst 2 181 352 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varigenom Bolaget tillförs 189 777 624 kronor före emissionskostnader (”Riktade emissionen”).
 • Flera stora svenska och internationella institutioner tecknade sig i den Riktade emissionen.
 • Styrelsens har idag även beslutat om en nyemission om högst 329 451 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som vid fullteckning kommer tillföra Bolaget cirka 26,6 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader (”Företrädesemissionen”).
  • Avstämningsdagen är satt till den 28 september 2016.
  • 50 aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen är 87,00 kronor per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i den Riktade emissionen och baseras på priset som fastställs i den accelererade book-building processen.
  • Teckningsperioden löper från och med den 3 oktober 2016 till och med den 17 oktober 2016.
 • Immunovia har för avsikt att använda emissionslikviden från den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen för att bl.a. möjliggöra en finansiering av de utökade och tidigarelagda aktiviteterna som krävs för kommersialisering av IMMrayTMPanCan i diabetsriskgruppen och för att nå en större geografisk marknad inom Högriskgrupp 1. En mindre del av likviden (mindre än 20 procent) planeras att användas i syfte att vidareutveckla Immunovias kommande tester för andra cancerformer samt för den autoimmuna sjukdomen Lupus (SLE).

Riktade emissionen

Styrelsen har idag med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 30 maj 2016 beslutat om att emittera högst 2 181 352 aktier genom den Riktade emissionen, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om högst 109 067,60 kronor.

Tilldelning av har skett till huvudsakligen institutionella investerare. Emissionskursen bestämdes genom en accelererad book building-process till 87,00 kronor.

Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas kontant senast tre dagar efter avsändande av avräkningsnota. Genom den Riktade emissionen tillförs Bolaget 189 777 624 kronor före emissionskostnader.

Efter den Riktade emissionen kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 16 472 568, varav de nyemitterade aktierna utgör cirka 13,2 procent. Bolagets aktiekapital ökas med 109 067,60 kronor från 714 560,80 kronor till 823 628,40 kronor.

De nya aktierna berättigar till utdelning från första avstämningsdatum för utdelning efter det att den Riktade emissionen registrerats i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Syftet med beslutet om emission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge Styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av Bolaget, dess marknad och produkter. Avvikelsen från företrädesrätten har även medfört att Bolaget kunnat nå nya institutionella investerare och därmed kunnat bredda sin ägarbas. Bolagets aktieägare ges därtill möjlighet att teckna aktier i en företrädesemission enligt nedan.

Företrädesemissionen

Styrelsen vill erbjuda befintliga aktieägare möjligheten att teckna aktie i Bolaget till samma teckningskurs som i den Riktade emissionen.

Styrelsen har idag därför även beslutat, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 30 maj 2016, om nyemission om högst 329 451 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare i förhållande till det antal aktier som de äger på avstämningsdagen den 28 september 2016.

För varje aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla en (1) teckningsrätt. Femtio (50) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 87,00 kronor per aktie motsvarande teckningskursen i den Riktade emissionen, vilket innebär att Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget högst 28 662 237 kronor, före avdrag för emissionskostnader, genom utgivande av maximalt 329 451 aktier. Företrädesemissionen kommer att resultera i en ökning av aktiekapitalet om högst 16 471,55 kronor. Efter Företrädesemissionen och den Riktade emissionen kommer antalet aktier och aktiekapital i Immunovia att uppgå till högst 16 802 019 aktier respektive 840 100,95 kronor.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är den 28 september 2016. Detta innebär att Immunovias aktier kommer att handlas exklusive företrädesrätt från och med den 27 september 2016. Teckningsperioden löper från och med den 3 oktober 2016 till och med den 17 oktober 2016, eller till och med det senare datum som Styrelsen beslutar.

För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning utan företrädesrätt. Därvid skall i första hand tilldelning ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält sitt intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fult ut på grund av överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter och i den mån inte detta kan ske, genom lottning, och i andra hand skall tilldelning av resterande aktier ske till emissionsgaranterna i den mån sådana tillkommer i deras egenskap av garanter och enlighet med villkoren för respektive tillkommande emissionsgarants teckningsåtagande och emissionsgaranti. Teckning av aktier för den som inte även utnyttjat teckningsrätter är inte möjlig. Detta gäller dock inte särskilt angivna emissionsgaranter.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast två (2) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren, eller sådant senare datum som Styrelsen beslutar. De nya aktierna berättigar till utdelning från första avstämningsdatum för utdelning efter det att emissionen av nya aktier registrerats i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

26 september 2016                                             Förväntat datum för publicering av prospektet.

28 september 2016                                             Första handelsdag i aktierna utan rätt att deltaga i Företrädesemissionen.

29 september 2016                                             Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som införts i den av Euroclear Sweden AB förda förteckningen över aktieägare kommer denna dag att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i Företrädesemissionen.

3 oktober – 13 oktober 2016                         Handel i teckningsrätter.

3 oktober – 17 oktober 2016                         Teckningsperiod.

20 oktober 2016                                                   Resultatet av Företrädesemissionen offentliggörs.

Slutet av oktober 2016                                      Företrädesemissionen slutförs och registreras.

Notering på Nasdaq Stockholm

Som tidigare meddelats är Immunovias avsikt att ansöka om notering av Bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudmarknad under första halvåret 2017. Immunovias aktie handlas idag på Nasdaq First North.

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare till Immunovia och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare till Vator Securities AB och Immunovia i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Grahn, VD Immunovia AB
Telefon: +46 (0)70-532 02 30
E-post: mats.grahn@immunovia.com

Denna information är sådan information som Immunovia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september 2016 kl. 08.30 CET.

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva aktier i Immunovia. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas och inlämnas till Finansinspektionen. Efter Finansinspektionens godkännande och registrering av prospektet kommer prospektet att offentliggöras och hållas tillgängligt bland annat på Immunovias hemsida.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. Immunovia har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Japan eller Hongkong eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Grahn, VD Immunovia AB
Tel.: 46-70-5320230
E-post: mats.grahn@immunovia.com

Immunovia AB
Medicon Village
Scheelevägen 2
SE-223 81 Lund

PM Immunovia beslutar om riktad emission och företrädesemission