Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Stämmokommuniké

maj 31, 2016

Årsstämma i Immunovia AB (publ), 556730-4299 har hållits lokalen BioForum, hus 406, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund den 30 maj 2016. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Disposition av bolagets vinst och förlust

Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel om 83 086 115 kr överförs i ny räkning.

Arvode till styrelse och revisorn

Stämman beslutade att styrelsemedlemmarna ersätts med 80 KSEK till ordinarie medlemmar och 160 KSEK till styrelsens ordförande. Stämman beslutade att revisorn ersättes enligt godkänd räkning.

Val av styrelse samt val av revisor

Omval av styrelseledamöterna Carl Borrebaeck, Patrik Dahlén, Ann-Christin Malmborg Hager och Åsa Hedin. Omval av styrelsesuppleant Christer Wingren. Stämman valde Mazars SET Revisionsbyrå med Mats-Åke Andersson som huvudansvarig revisor.

Beslut om nyemission av teckningsoptioner för nyckelpersoner

Stämman beslutade om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av högst 214.000 teckningsoptioner till nyckelpersoner i bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Med stöd av bemyndigandet kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 178.640,2 kronor och högst 3.572.804 aktier, vilket motsvarar upp till ca 20 % efter full utspädning.

Samtliga beslut vara enhälliga.

Immunovia AB (publ)

Styrelsen

Kontakt vid frågor:
Mats Grahn, VD
E-post: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com

###

Pressmeddelande PDF