Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Uppförandekod

Det är Immunovias policy att kräva högsta integritet och etik av våra medarbetare. Alla ska tillämpa gällande lagar och förordningar i sin yrkesutövning. Mot den bakgrunden har vi antagit och infört en uppförandekod.

Uppförandekoden redogör för hur vi skapar värde för bolagets intressenter utan att göra avkall på etiskt, socialt eller miljömässigt ansvarstagande.

Uppförandekoden är tillgänglig på bolagets intranät och samtliga medarbetare ansvarar för att hålla sig uppdaterade om vad som gäller enligt den gemensamma uppförandekoden.

Alla anställda på Immunovia har ett eget ansvar att läsa uppförandekoden och försäkra sig om att han eller hon har förstått dess innebörd och förbinder sig att följa den.