Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Företagets historia

2021

Immunovia rapporterar (PR, Mars 29 2021) positiva resultat från blindad klinisk valideringsstudie av blodtestet IMMray® PanCan-d utfört av Immunovia, Inc. i Marlborough, USA, vid detektion av bukspottkörtelcancer i stadium I/II i familjär/ärftlig riskgrupp. Samtidigt visar en studie utförd i Lund, Sverige, förbättrad prestation vid tidig detektion av bukspottkörtelcancer inom symptomatiska patienter.

Immunovia, Inc. certifierad av Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) (PR, Aug 4 2021). Kommersiell lansering gör IMMray® PanCan-d till det första blodtestet för tidigt detektion av bukspottkörtelcancer och erbjuds exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information besök www.immunoviainc.com.

De prospektiva studierna PanFAM-1 och PanDIA-1 avslutar provinsamlingen och går över till analysfas. Begränsad närvaro på provinsamlingsplatserna på grund av covid-19 resulterar i att PanSYM-1:s primära endpoints inte utvärderas och proverna används i kommersiell testmodellstudie av IMMray® PanCan-d. Arbetet fortsätter med att undersöka alternativen för att validera testet i den symtomatiska riskgruppen tillsammans med key opinion leader nätverket.

2020

Immunovia ansöker om patent för IMMray® PanCan-d’s biomarkörsignatur bestående av 8 markörer (inlusive CA19-9).

Patrik Dahlen tillsätts som ny VD för Immunovia AB.

En verifikationsstudie visar att IMMray® PanCan-d kan skilja tidig PDAC (stadie I och II) från friska kontroller. Studien utfördes med en låst kommersiell biomarkösignatur utan ny inlärningsprocedur för att spegla kommersiell användning.

Immunovia definierar långsiktiga mål att uppnå en marknadspenetration på 30% i USA efter att godkännande för finansiell ersättning har erhållits från amerikanska hälso- och försäkringssystem.

2019

Immunovia slutför optimiseringaarbetet med IMMray® PanCan-d som uppvisar utmärkta resultat för alla symtomatiska riskgrupper. Provtagningen utökas till att omfatta större etnisk och genetisk variation.

University College London (UCL) utökar den prospektiva insamlingen av blodprover som började i samband med starten av pilotstudien PanSYM-1.

Två nya cancercentrum i New York och Chicago ansluter till PanFAM-1, som är den mest omfattande prospektiva studien inom bukspottkörtelcancer hittills.

Resultaten av optimeringsstudien för IMMray® PanCan-d presenterades vid PancreasFest 2019 visar att IMMray® PanCan-d i kombination med CA19-9 kan särskilja PDAC, individer med liknande symptom, friska kontroller och typ 2-diabetespatienter från varandra. Liknande resultat uppnåddes för alla stadier av PDAC med ROC AUC värden på 0,97, 0,98 respektive 0,96.

2018

Handeln med Immunovias aktier flyttas till Nasdaq Stockholms huvudlista.

Journal of Clinical Oncology publicerar att en specifik biomarkörsignatur baserad på Immunovias blodbaserade testplattform – IMMray® PanCan-d – upptäcker tidig bukspottkörtelcancer med 96 procent noggrannhet.

10 stycken nya framstående forskningscentrum ansluts genom samarbetsavtal till Immunovias globala prospektiva valideringsstudie PanFAM-1 vars syfte är att validera IMMray® PanCan-d inom riskgruppen ärftlig bukspottkörtelcancer. PanFAM-1 registreras på ClinicalTrials.gov.

Immunovia erhåller patent i Japan för sin biomarkörsignatur IMMray® PanCan-d för diagnostik av cancer i bukspottkörteln.

En samarbetsstudie att en ny biomarkörsignatur baserad på IMMray®-plattformen kan särskilja icke-småcellig lungcancer (NSCLC) från friska kontroller med 95 procent noggrannhet.

En upptäcktsstudie visar att en biomarkörsignatur baserad på IMMray®-plattformen kan upptäcka reumatoid artrit (RA) med över 90% noggrannhet – biomarkörsignaturen visar sig även kunna detektera RA hos patienter som testat negativt för antikroppar mot cykliska citrerade peptider (CCP) och rheumatisk faktor (RF).

2017

Prospektiv insamling av prover från patienter med tidiga symptom som kan vara orsakade av bakomliggande bukspottkörtelcancer (PanSYM-1) startas vid University Collage London Hospital under ledning av professor Steve Pereira.

Världens största prospektiva studie (PanDIA-1) påbörjas inom den största riskgruppen för bukspottkörtelcancer: personer som får sin första diagnos av diabetes efter 50 års ålder.

En studie avseende differentialdiagnos av autoimmuna sjukdomar omfattande SLE, RA, Vasculitis samt Sjögrens syndrom visar på utmärkta resultat.

Immunovia etablerar ett amerikanskt kontor och ett helägt dotterbolag: Immunovia, Inc. i Marlborough, Massachusetts, USA.

2016

Företaget ingår i samarbetsavtal angående en prospektiv studie inom ärftlig bukspottkörtelcancer (PanFAM-1) med ett antal utvalda forskningscentrum.

En avsiktsförklaring tecknas med National Cancer Institute (NCI) i syfte att delta i deras program för diabetespatienter över 50 år (”NOD”) som utgör en möjlig riskgrupp för bukspottkörtelcancer.

2014 – 2015

Kliniska studier visar goda initiala resultat för tidig diagnos av asymtomatisk bukspottkörtelcancer i stadie I och II. En studie i Kina visar också att den framtagna biomarkörsignaturen fungerar inom populationer med annan genetisk bakgrund.

2007 – 2013

Testplattformen utvecklas och färdigställs för kliniska studier baserat på ett antal viktiga patent inom humana antikroppar, biomarkörer och antikroppsarrayer.

Den första multicenterstudien avseende diagnostik av bukspottkörtelcancer genomförs i Spanien.

2007

Immunovia AB grundas 2007 av forskare från institutionen för immunteknik vid Lunds Universitet och det strategiska centrumet för translationell cancerforskning i Lund: CREATE Health.