Boston An independent LDT provider

Kommuniké från årsstämma i Immunovia AB

maj 6, 2021

Årsstämma i Immunovia AB (publ), 556730-4299 har hållits den 6 maj 2021. För att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Disposition av bolagets förlust
Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel om 565 437 678 kr överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.Arvode till styrelse och revisorn
Stämman beslutade att styrelseledamöterna ersätts med 240 KSEK till ordinarie ledamöter och 550 KSEK till styrelsens ordförande. Ordföranden i revisionsutskottet och ersättningsutskottet ersätts med vardera 50 KSEK, och övriga medlemmar i nämnda utskott ersätts med vardera 30 KSEK. Reskostnader ersätts enligt bolagets policy. Därutöver beslöts att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande samt revisorer
Stämman beslutade (i) att omvälja styrelseledamöterna Carl Borrebaeck, Ann-Christine Sundell, Hans Johansson, Mimmi Ekberg, Christofer Sjögren och Peter Høngaard Andersen som ordinarie ledamöter, (ii) om nyval av Martin Møller som ordinarie ledamot och (iii) att omvälja Carl Borrebaeck som styrelsens ordförande. Nuvarande styrelseledamoten Mats Grahn hade avböjt omval. Stämman omvalde även auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson, HLB Auditoriet AB, som revisor för bolaget, med auktoriserade revisorn Martin Gustafsson, HLB Auditoriet AB, som revisorssuppleant.

Ersättningsrapport och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport, och beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, baserat på ett förslag som styrelsen tagit fram efter rekommendation från ersättningsutskottet. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring av bolagets bolagsordning i syfte att (i) höja det högsta tillåtna antalet aktier och det tillåtna aktiekapitalet, (ii) införa en ny punkt som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen, samt vidare tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman, (iii) ta bort möjligheten att utse styrelsesuppleanter samt (iv) även genomföra en rad smärre språkliga och redaktionella justeringar samt justeringar till följd av förändringar i lag.

Protokoll från stämman mm
Protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida, https://immunovia.com/sv/bolagsstamma/, senast under vecka 19. En kopia av protokollet, utom röstlängden, sänds även till aktieägare som begär det hos bolaget och som uppger sin postadress.

Immunovia AB (publ)

Styrelsen

Kontakt vid frågor:
Hans Liljenborg, CFO
E-post: hans.liljenborg@immunovia.com

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform IMMray®.Testen baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en uppsättning relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik ”biomarkörsignatur för sjukdomen”.

Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande forskning vid Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health cancercentrum i Sverige.

Den första produkten, IMMray® PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några av världens största kliniska studier om bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1. Den slutgiltiga valideringsstudien slutfördes i Q1 2021. Ackrediteringsprocessen av Immunovia Inc. i Marlborough, Massachusetts, USA pågår och kommersiell testning kommer att inledas i Q2 efter ackrediteringen. Lanseringsplanen för Europa kommer att meddelas Q2 2021.

IMMray® PanCan-d kommer att bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer på marknaden, med potential att väsentligt förbättra patienternas överlevnad och resultat. Testet kommer att tillhandahållas exklusivt av Immunovia Inc., Marlborough, Massachusetts, USA.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Pressmeddelande (PDF)