Boston An independent LDT provider

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB (publ)

November 16, 2016

Styrelsen i Immunovia AB (publ), org nr 556730-4299, kallar härmed till extra bolagsstämma.

Datum:                                           2016-12-09

Tid:                                                   11.00

Plats:                                               Gamla Gästmatsalen, Hus 302, Medicon Village, Scheelevägen 2,

223 63 Lund

Anmälan/rätt att delta på stämman 

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 3 december 2016 (vilket dock innebär att aktieboken per fredagen den 2 december 2016 kommer att användas, eftersom Euroclear inte registrerar några uppdateringar på lördagar) och senast måndagen den 5 december 2016 anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Immunovia AB, att. Hans Liljenborg, Scheelevägen 2, 223 63 Lund, per telefon +46 70 792 05 29 eller via e-post på adress hans.liljenborg@immunovia.com.

Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat innehav.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd lördagen den 3 december 2016 (vilket dock innebär fredagen den 2 december enligt ovan), vilket innebär att aktieägare måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast kl. 12.00 måndagen den 5 december 2016. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.immunovia.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Handlingar av vikt för bolagsstämman kommer hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före stämmodagen samt kan sändas till aktieägare som så begär och uppger sin e-postadress. Hela kallelsen inklusive bilagor finns att hämta på följande länk på bolagets hemsida, http://immunovia.com/sv/om-oss-2/bolagsstyrning/bolagsstamma/.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Dagordning 

  1. Val av ordförande tillika protokollförare på stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller två justeringsmän.
  4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Beslut om följande val av ytterligare två styrelseledamöter.
  7. Fastställande av arvode till styrelsen.
  8. Stämmans avslutning.

Immunovia AB (publ)

Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Immunovia AB (publ), 2016-12-09

§ 6 Förslag till val av ytterligare två styrelseledamöter

Styrelseledamoten Patrik Dahlén och styrelsesuppleanten Christer Wingren har valt att lämna sina uppdrag i styrelsen. För att fylla vakansen och för att tillföra ny kompetens till styrelsen föreslås att följande personer väljs in som ordinarie styrelseledamöter i bolagets styrelse:

                             Ann-Christin Sundell

                             Hans Johansson

För ytterligare information om föreslagna styrelseledamöter, se bilaga 1.

§ 7 Förslag till fastställande av arvode till styrelsen

I tillägg till det vid årsstämman fattade beslutet föreslår styrelsen att de båda nyvalda styrelseledamöterna för tiden intill nästkommande årsstämma ersätts enligt följande:

       60 KSEK till Ann-Christin Sundell, då hon tjänstgjort som adjungerad styrelseledamot sedan augusti 2016

       40 KSEK till Hans Johansson

Handlingar till stämman

Information om föreslagna styrelseledamöter och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress senast från och med den 25 november 2016 och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. 

Lund i november 2016

Immunovia AB (publ)

Styrelsen

Bilaga 1 till styrelsens förslag till beslut

Förändringar i styrelsen

Immunovia fokuserar nu på en kommersiell fas där erfarenhet av marknadsintroduktioner av banbrytande teknologi i den medicinska branschen blir mycket viktigt för bolaget. För att stärka styrelsen med detta som bakgrund föreslår ägare med över 28% av aktiekapitalet nyval av 2 ledamöter.

Ann-Christine Sundell, född 1964

Bakgrund: Ann-Christin Sundell har över 30 års erfarenhet från globala kommersiella positioner inom diagnostik branschen. Under 10 års tid var hon President, Genetic Screening, en av fem strategiska affärsområden med över 1500 anställda över hela världen inom PerkinElmer, ett av världens största företag i Life Science branschen. Ann-Christin medför djup kunskap och strategisk och operationell erfarenhet inom alla väsentliga områden för Immunovia såsom Sales & Marketing, R&D, produktion, quality and compliance.

Utbildning: MSc biokemi

Andra styrelseuppdrag: Oy Medix, Minerva Foundation for Medical Research, Serres Oy, Raisio Oyj, Ledil Oy, Zymonostics ApS och Revenio Group Oyj

Hans Johansson, född 1954

Bakgrund: Hans Johansson tillför värdefull erfarenhet och kontaktnät från sina tidigare roller som VP, Head of Companion Diagnostics inom ThermoFisher Inc Speciality Diagnostics Group, en verksamhet med omsättning på 3 miljarder USD. Dessförinnan har Hans varit VP Global Marketing and Commercial Development inom ThermoFisher Inc ImmunoDiagnostics division (f.d Phadia). Hans har även varit verksam som VD och entreprenör av startup bolag i branschen under många år, och sammantaget har han över 30 års erfarenhet av global affärsutveckling och kommersialisering av biotekniska och diagnostiska innovationer.

Utbildning: MSc kemiteknik

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Uppsala Innovation Centre AB, Single Technologies AB och AffiBody AB, samt ledamot av nomineringskommittén i IscoNova AB.

Samtidigt har styrelseledamoten Patrik Dahlén och suppleanten Christer Wingren beslutat sig för att lämna styrelsen för att fokusera på andra uppdrag.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Grahn

VD, Immunovia

Tel.: +46-70-5320230

Email: mats.grahn@immunovia.com 

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com) 

Denna information är sådan information som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

###

Release