Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB

februari 20, 2023

LUND, SWEDEN – Styrelsen för Immunovia AB (publ), org nr 556730-4299, kallar härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 mars 2023 klockan 10:00 i The Spark, Scheeletorget 1, Medicon Village, Lund. Inregistreringen till extra bolagsstämman börjar klockan 09:45. Styrelsen har med stöd av § 9 i Immunovia AB:s bolagsordning beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt på stämman genom poströstning. Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom poströstning.

Anmälan/rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 8 mars 2023, dels antingen senast 10 mars 2023 anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Immunovia AB, att. Bolagsstämma, Scheelevägen 2, 223 63 Lund eller via e-post på adress bolagsstamma@immunovia.com eller avge sin poströst enligt instruktionerna nedan senast den 10 mars 2023. Vid anmälan om deltagande ska namn och personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat innehav uppges, samt i förekommande fall uppgift om antalet biträden (högst 2).

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 8 mars 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 10 mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller e-post

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman även genom att rösta på förhand, så kallad poströstning. Förhandsröstning sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till bolaget per post till adressen Immunovia AB, Medicon Village, 223 63 Lund (märk brevet ”Bolagsstämma”) eller via e-post till bolagsstamma@immunovia.com. Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, https://immunovia.com/sv/bolagsstamma/, och tillhandahålls på begäran. Ifyllt formulär måste vara bolaget tillhanda senast den 10 mars 2023. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

 

Behörighetshandlingar

Om aktieägaren låter sig företrädas av ett ombud vid stämman eller vid förhandsröstning ska fullmakt bifogas anmälan eller poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas. Fullmaktsformulär för aktieägare som vill företrädas genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, https://immunovia.com/sv/bolagsstamma/.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
  1. Stämmans avslutning

 

 

 

Styrelsens förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Immunovia AB (publ), 2023-03-16

 

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Carl Borrebaeck ska vara ordförande vid stämman, eller om han inte kan delta vid stämman, annan person som styrelsen anvisar.

 

§ 6 Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 20 februari 2023 att öka bolagets aktiekapital med högst 1 508 772,00 kronor genom nyemission av högst 30 175 440 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) enligt följande villkor. Syftet med Företrädesemissionen är bland annat att finansiera bolagets accelererade kommersiella utrullning av IMMray® PanCan-d, forskning och utveckling samt finansiering av den pågående affärsverksamheten inklusive allmänna löpande kostnader i enlighet med bolagets kommunicerade strategi.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget. Innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna fyra (4) nya aktier.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande fördelningsgrunder: (i) i första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjas för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, (ii) i andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält sig för teckning för och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, (iii) i tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de parter som garanterat Företrädesemissionen, i förhållande till ställda garantiutfästelser.

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och deltagande i Företrädesemissionen ska vara den 21 mars 2023. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 23 mars 2023 till och med den 6 april 2023. Anmälan om teckning av aktier utan teckningsrätter ska ske på särskild anmälningssedel under samma tidsperiod som teckning med stöd av företrädesrätt. Teckning av aktier tecknade utan företrädesrätt (inklusive de som garanterat Företrädesemissionen) ska ske på teckningslista till och med den 12 april 2023. Betalning för aktier tecknade utan företrädesrätt (inklusive de som garanterat Företrädesemissionen) ska erläggas kontant senast den 17 april 2023. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden samt senarelägga tidpunkten för betalning.

De nya aktierna emitteras till en kurs om 6,70 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska avsättas till den fria överkursfonden.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

 

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 22 631 581 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Handlingar till stämman

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) hålls tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan och på bolagets hemsida, https://immunovia.com/sv/bolagsstamma/, senast tre veckor före bolagsstämman. Vidare hålls fullmaktsformulär och poströstningsformulär tillgängligt på samma sätt. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Lund i februari 2023

Immunovia AB (publ)

Styrelsen

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Philipp Mathieu 

VD och Koncernchef 

philipp.mathieu@immunovia.com  

 

Karin Almqvist Liwendahl 

CFO  

+46 709 11 56 08 

karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com 

 

Om Immunovia  
Immunovia är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnadsfrekvensen för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com  

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. 

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgängligt, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer än 4 miljarder USD årligen.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

 

Pressmeddelande (PDF)