Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB

september 30, 2015

Immunovia går nu in i en kommersiell fas där erfarenhet av marknadsintroduktioner av banbrytande teknologi i den medicinska branschen blir mycket viktigt för bolaget. För att stärka styrelsen med detta som bakgrund föreslår ägare med över 44% av aktiekapitalet nyval av 2 ledamöter.

Styrelsen i Immunovia AB (publ), org nr 556730-4299, kallar härmed till extra bolagsstämma.
Datum:             2015-09-28
Tid:                  16.00
Plats:                Medicon Village, hus 402, Scheelevägen 2, 223 63 Lund

Anmälan/rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 22 september 2015 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Immunovia AB, att. Mats Grahn, Scheelegatan 2, 223 63 Lund, per telefon +46 705 320 230 eller via e-post på adress mats.grahn@immunovia.com.

Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat innehav.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen den 22 september 2015, vilket innebär att aktieägare måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Handlingar av vikt för bolagsstämman kommer hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämmodagen samt kan sändas till aktieägare som så begär och uppger sin e-postadress.

Dagordning

1. Val av ordförande tillika protokollförare på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.
5. Godkännande av dagordning.
6. Beslut om följande:
    Val av ytterligare två styrelseledamöter
7. Stämmans avslutning.

Immunovia AB (publ)

Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Immunovia AB (publ), 2015-09-28

§ 6 Förslag till val av ytterligare två styrelseledamöter
Kenth Petersson har valt att träda ur styrelsen som styrelseledamot. För att fylla vakansen och för att tillföra ny kompetens till styrelsen föreslås att följande personer väljs in som styrelseledamöter i bolagets styrelse:

  Åsa Hedin
  Ann-Christin Malmborg Hager

För ytterligare information om föreslagna styrelseledamöter, se bilaga 1.

Handlingar till stämman

Information om föreslagna styrelseledamöter och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress senast från och med den 14 september 2015 och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Lund i september 2015

Immunovia AB (publ)

Styrelsen


Bilaga 1 till styrelsens förslag till beslut

Förändringar i styrelsen
Immunovia går nu in i en kommersiell fas där erfarenhet av marknadsintroduktioner av banbrytande teknologi i den medicinska branschen blir mycket viktigt för bolaget. För att stärka styrelsen med detta som bakgrund föreslår ägare med över 44% av aktiekapitalet nyval av 2 ledamöter.

Åsa Hedin, född 1962
Bakgrund: Kommersiell och strategisk erfarenhet inom den medicinska teknikbranschen genom ledande exekutiva befattningar inom Elekta, Siemens Healthcare och Gambro.
Utbildning: MSc i biofysik och BA i fysik
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Tobii, Swedish Space Corporation, Nolato, Öhman Fonder och CellaVision.

Ann-Christin Malmborg Hager, född 1965
Bakgrund: Kommersiell erfarenhet från nuvarande och tidigare befattningar såsom VD för Senzagen AB, tidigare VD-befattningar i en rad startup-bolag: Cantargia, Diaprost, XImmune samt Investment Director- och Business Development-befattningar.
Utbildning: Ph.D Immunteknologi
Andra styrelseuppdrag: Diaprost AB

Samtidigt har Kenth Petersson beslutat sig för att lämna styrelsen för att fokusera på andra uppdrag. Kenth kvarstår dock som rådgivare till styrelsen i finansiella frågor.

Ladda ner Press release pdf
Ladda ner fullmakt i Word

Immunovia AB
Medicon Village
Scheelevägen 2
SE-223 81 Lund

Ladda ner Press release pdf