Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB

april 25, 2023

LUND (SWEDEN) – Styrelsen för Immunovia AB (publ), org nr 556730-4299, kallar härmed till årsstämma fredagen den 26 maj 2023 klockan 9:00 i The Spark, Scheeletorget 1, Medicon Village, Lund. 

 

Styrelsen har med stöd av § 9 i Immunovia AB:s bolagsordning beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning. Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom poströstning.   

 

Anmälan/rätt att delta på stämman 

Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 maj 2023, dels antingen senast den 22 maj 2023 anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Immunovia AB, att. Bolagsstämma, Scheelevägen 2, 223 63 Lund eller via e-post på adress bolagsstamma@immunovia.com eller avge sin poströst enligt instruktionerna nedan senast den 22 maj 2023. Vid anmälan om deltagande ska namn och personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat innehav uppges, samt i förekommande fall uppgift om antalet biträden (högst 2). 

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 17 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 22 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

 

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller e-post 

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman även genom att rösta på förhand, så kallad poströstning. Förhandsröstning sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till bolaget per post till adressen Immunovia AB, Medicon Village, 223 63 Lund (märk brevet ”Bolagsstämma”) eller via e-post till bolagsstamma@immunovia.com. Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, https://immunovia.com/sv/bolagsstamma/, och tillhandahålls på begäran. Ifyllt formulär måste vara bolaget tillhanda senast den 22 maj 2023. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman. 

 

Behörighetshandlingar 

Om aktieägaren låter sig företrädas av ett ombud vid stämman eller vid förhandsröstning ska fullmakt bifogas anmälan eller poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas. Fullmaktsformulär för aktieägare som vill företrädas genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, https://immunovia.com/sv/bolagsstamma/

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande 
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 3. Val av en eller två justeringsmän 
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
 5. Godkännande av dagordning 
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
 7. Beslut om följande: 
  a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen 
  b. Dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
 8. Fastställande av arvoden till styrelse, utskott och revisorerna 
 9. Val till styrelse, av styrelseordförande och av revisor 
  a. Omval Philipp von Hugo 
  b. Omval Peter Høngaard Andersen (ledamot) 
  c. Nyval Vanessa Rollings 
  d. Nyval Helge Lubenow 
  e. Nyval Sven Andréasson 
  f. Nyval Peter Høngaard Andersen (styrelseordförande) 
  g. Omval Mats-Åke Andersson (revisor) 
  h. Omval Martin Gustafsson (revisorssuppleant) 
 10. Beslut om godkännande av ersättningsrapport  
 11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier 
 13. Stämmans avslutning 

Förslag till beslut vid årsstämma i Immunovia AB (publ) 

 

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av ordföranden Peter Lindvall (representerande Mikael Löfman), Mats Leifland (representerande Mats Ohlin) och Ranny Davidoff (representerande sig själv) samt Carl Borrebaeck i egenskap av styrelsens ordförande. Eftersom Carl Borrebaeck var en av de tre största aktieägarna har han i egenskap av aktieägare ställt sin plats tillförfogande till nästkommande aktieägare. Carl Borrebaeck har sedan den 13 april 2023 valt att ej delta i valberedningens arbete på grund av personliga skäl. 

Valberedningen föreslår att affärsjuristen Fredrik Önnerfors ska vara ordförande vid stämman, eller om han inte kan delta vid stämman, annan person som valberedningen anvisar. 

 

§ 7 b Förslag till disposition av bolagets förlust 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående förlust disponeras enligt förslaget som lämnas i årsredovisningen för 2022. 

 

§ 8 Fastställande av arvode till styrelse, utskott och revisorn 

Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter ersätts med vardera 240 000 kronor, och 550 000 kronor till styrelsens ordförande. Styrelseordföranden deltog ej i detta förslag. Ordföranden i revisionsutskottet och ersättningsutskottet ersätts med 50 000 kronor och övriga medlemmar i nämnda utskott ersätts med 30 000 kronor. Reskostnader ersätts enligt företagets policy. Därutöver föreslås att revisorn ersättes enligt godkänd räkning. 

 

§ 9 Val till styrelse, av styrelseordförande och av revisor  

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Philipp von Hugo och Peter Høngaard Andersen, samt nyval av Vanessa Rollings, Helge Lubenow och Sven Andréasson, samtliga som ordinarie ledamöter.  

Efter att ha startat bolaget och varit Immunovias styrelseordförande sedan start 2007 väljer Carl Borrebaeck i samband med årsstämman att på eget initiativ inte ställa upp för omval och därmed lämna Immunovias styrelse för att kunna öka sitt engagemang i sina andra tillväxtbolag. Martin Möller, Eric Krafft och Hans Johansson har avböjt omval.  

Peter Høngaard Andersen föreslås väljas till styrelsens ordförande. 

 

Vanessa Rollings 

Vanessa Rollings är senior ekonomichef med över 25 års erfarenhet av att hjälpa hälso- och sjukvårdsföretag, teknik-, konsument- och detaljhandelsföretag att skala upp sin verksamhet. Vanessa har dokumenterad erfarenhet av att bygga upp och utveckla välfungerande finans- och redovisningsteam, leda företagsutveckling, skaffa kapital, snabbt öka intäkter, bygga ut en funktion för omvärldsbevakning, hantera investerarrelationer och genomföra M&A-transaktioner på inhemska och globala marknader. Vanessa är för närvarande Chief Financial Officer (CFO) för Big Health, ett privatägt företag inom digital terapi som erbjuder säkra och effektiva alternativ till läkemedelsbehandling för de vanligaste formerna av psykisk ohälsa. Tidigare har Vanessa varit CFO för Tempus Labs Inc., ett privatägt företag inom datadriven precisionsmedicin. Hon har även haft CFO-roller på tre andra företag, däribland ett konsultföretag med en årlig omsättning på omkring 100 miljoner USD och ett riskkapitalföretag inom hälsoteknik. Före sina CFO-roller arbetade Vanessa som investment banker på William Blair med fokus på fusioner och förvärv på försäljningssidan. Vanessa har en MBA-examen i ekonomi och marknadsföring från Kellogg School of Management vid Northwestern University i Illinois, USA och en kandidatexamen i företagsekonomi från University of Notre Dame i Indiana, USA. Vanessa Rollings är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Hon äger för närvarande inga aktier i Immunovia. 

 

Helge Lubenow 

Dr Helge Lubenow (född 1968 i Tyskland) har studerat biologi och tagit doktorsexamen inom genetik vid universitetet i Köln och Max-Planck-institutet. Efter att ha inlett en karriär på Qiagen GmbH i Tyskland 1997 har Helge Lubenow innehaft olika befattningar inom företaget, senast som Senior Vice President, Head of Molecular Diagnostic Business. Under denna tid övertog Helge också befattningar inom företag som nyligen förvärvats av Qiagen GmbH, bland annat Corbett Life Science i Sydney, Australien och Digene Inc. i Gaithersburg, USA, och ansvarade även för integrationen av respektive företag. År 2016 grundade hon sitt eget konsultföretag AGOS Consulting. Från 2018 till 2019 var hon verkställande direktör för tesa Labtec GmbH, som tillverkar särskilda beredningsformer av läkemedel. I januari 2020 utsågs Helge till vd för Proteomedix AG i Zürich, Schweiz, en organisation som sysslar med diagnostik av prostatacancer och där hon varit styrelseledamot sedan 2017. Helge har många års erfarenhet inom området molekylär diagnostik i ett brett nätverk inom hälso- och sjukvårdssektorn och inom managementkonsultation och är expert på in vitro-diagnostikindustrin i Europa, Asien och USA. Helge är oberoende medlem (i den mening som avses i tysk bolagsstyrningsreglering) i de lagstadgade tillsynsstyrelserna för följande företag: Biofrontera AG i Leverkusen, Tyskland (sedan december 2021) och Epigenomics AG i Berlin, Tyskland (sedan juni 2016). Vidare är hon medlem i följande motsvarande kontrollkommittéer för inhemska och utländska företag: Neracare GmbH i Frankfurt am Main, Tyskland, Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH i Wiesbaden, Tyskland och Avelo AG i Schlieren, Schweiz. Helge Lubenow är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Hon äger för närvarande inga aktier i Immunovia. 

 

Sven Andréasson 

Sven Andréasson har mer än 40 års erfarenhet från ledande befattningar inom life science-branschen. Han inledde sin karriär på Kabi i Stockholm där han blev vd för de tyska, brittiska och belgiska dotterbolagen. Han blev därefter chef för divisionen för biologiska läkemedel med ansvar för humant tillväxthormon, blodplasmaprodukter och LMW-heparin/trombolytiska produkter för behandling av hjärt-kärlsjukdomar. Efter förvärvet av Pharmacia 1989 blev Sven vd för Pharmacia International i Bryssel, Belgien och senare Pharmacia SA i Paris, Frankrike (numera en del av Pfizer). Från 1999 tjänstgjorde han i nio år som vd och koncernchef för Active Biotech i Lund, ett börsnoterat företag som utvecklar innovativa produkter för behandling av autoimmuna sjukdomar, däribland multipel skleros (i samarbete med TEVA) och olika cancersjukdomar. Han blev därefter vd för Beta-Cell NV i Bryssel, ett företag som utvecklar cellbaserade behandlingar för diabetes. I februari 2012 blev han vd för Isconova AB, en vaccinutvecklare som senare förvärvades av Novavax Inc. i Maryland, USA, där Sven idag är Senior VP, Business & Corporate Development. Sven Andréasson har en magisterexamen i företagsekonomi och ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Sven Andreasson är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Han äger för närvarande inga aktier i Immunovia. 

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida och i årsredovisningen för 2022. 

Valberedningen föreslår även, efter rekommendation från revisionsutskottet, att stämman omväljer auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson, HLB Auditoriet AB, till revisor för bolaget, med auktoriserade revisorn Martin Gustafsson, HLB Auditoriet AB, som revisorssuppleant.  

 

§ 11 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

Styrelsens föreslår, efter rekommendation från ersättningsutskottet, att ersättning till ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner samt pension. Den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Den fasta lönen ska revideras årsvis. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar i bolagsledningen. 

Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska utgå kontant och/eller i aktier/teckningsoptioner/konvertibler eller andra aktierelaterade instrument såsom syntetiska optioner eller personaloptioner och baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och bolagets aktieägare. Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas ska inte understiga tre år. Rörlig kontant ersättning ska inte överstiga den fasta lönen. Villkor för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För årlig bonus bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är motiverat av andra skäl. 

Om styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen. 

Pensionsförmåner ska så långt möjligt vara avgiftsbestämda. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska ha en uppsägningstid på högst 18 månader. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. 

Styrelsen i bolaget ska verka för att samtliga dotterbolag i koncernen tillämpar dessa principer. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.  

Frågor om lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. 

De riktlinjer som beslutades av årsstämman 2022 har följts och samtliga tidigare beslutade ersättningar som ännu inte utbetalats håller sig inom ovan angivna ramar. För pågående program och ersättningar samt utbetalda ersättningar hänvisas till ersättningsrapporten, vilken kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats enligt vad som anges nedan. 

 

§ 12 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2023, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska även ha rätt att beslut huruvida betalning för nya aktier ska ske kontant eller genom apport eller kvittning.  

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda (dock ska teckningsoptioner kunna ges ut vederlagsfritt). 

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska bemyndigas att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. 

Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

 

Antal aktier och röster 

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 22 631 581 aktier med motsvarande antal röster, vartill kommer 22 655 917 nya aktier som emitterats i enlighet med beslut vid extra bolagsstämma den 16 mars 2023, men per dagen för denna kallelse inte registrerats hos Bolagsverket. Bolaget innehar inga egna aktier. 

 

Handlingar till stämman 

Årsredovisningen, valberedningens motiverad yttrande och ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2022 och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär och poströstningsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan och på bolagets hemsida, https://immunovia.com/sv/bolagsstamma/, senast tre veckor före bolagsstämman. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse finns från och med dagen för denna kallelse tillgängligt på bolagets webbplats. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

 

Upplysningar på årsstämman 

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag. 

 

Behandling av personuppgifter 

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

 

Lund i april 2023 

Immunovia AB (publ) 

Styrelsen 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Almqvist Liwendahl

CFO

karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com

+46 709 11 56 08

 

 

Om Immunovia  
Immunovia är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnaden för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgänglig, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med en adresserbar marknad på 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av vårt test.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

 

                                                                           ###

Pressmeddelande (PDF)