Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Kallelse till Årsstämma i Immunovia AB

april 3, 2018

Styrelsen i Immunovia AB (publ), org nr 556730-4299, kallar härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018, kl. 16.00 i Gamla Gästmatsalen, Inspira, Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund.

Anmälan/rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 april 2018 och senast denna dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Immunovia AB, att. Hans Liljenborg, Scheelevägen 2, 223 63 Lund, per telefon +46 70 792 05 29 eller via e-post på adress hans.liljenborg@immunovia.com. Vid anmälan ska uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat innehav.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 26 april 2018, vilket innebär att aktieägare måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar i original samt registreringsbevis till bolaget under ovanstående adress senast den 26 april 2018. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.immunovia.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Dagordning

 1. Val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om följande:
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 9. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor fram till nästa årsstämma
 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
 11. Beslut om nyemission av teckningsoptioner till nyckelpersoner mm enligt förslag framlagt av styrelsen
 12. Beslut om ändring av bolagsordningen
 13. Stämmans avslutning
  a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
  b. Dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om förslag till principer för valberedningen

Styrelsens förslag till beslut vid årsstämma i Immunovia AB (publ), 2018-05-03

§ 7 b Förslag till disposition av bolagets förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor) enligt följande:

Överkursfond                          4 897 300

Balanserat resultat             259 381 983

Årets förlust                          – 45 232 216

disponeras så att i ny räkning överföres                 219 047 067.

§ 8 Fastställande av arvode till styrelse, utskott och revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter ersätts med vardera 150 000 kronor, och 400 000 kronor till styrelsens ordförande. Styrelseordföranden deltog ej i detta förslag. Ordföranden i revisionsutskottet och ersättningsutskottet ersätts med 40 000 kronor och övriga medlemmar i nämnda utskott ersätts med 20 000 kronor. Reskostnader ersätts enligt företagets policy. Därutöver föreslås att revisorn ersättes enligt godkänd räkning.

§ 9 Val av styrelse, styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Carl Borrebaeck, Åsa Hedin, Ann-Christine Sundell och Hans Johansson, samt nyval av Mimmi Ekberg och Christofer Sjögren som ordinarie ledamöter, samt att Carl Borrebaeck omväljs till styrelsens ordförande. Nuvarande styrelseledamoten Ann-Christin Malmborg Hager har avböjt omval. Föreslås även att stämman omväljer Mazars SET Revisionsbyrå med Mats-Åke Andersson som huvudansvarig revisor.

Mer information om föreslagna styrelseledamöter

Mimmi Ekberg

Födelseår: 1959

Nationalitet: Svensk

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Aktieinnehav i Immunovia, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 1 500 aktier

Mimmi Ekberg har nästan 30 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och 25 år inom sjukdomsområdet onkologi. Hon har haft olika nationella och nordiska positioner med erfarenhet av framgångsrika lanseringar av specialistläkemedel. Mimmi har omfattande strategisk och operativ erfarenhet inom Sales & Marketing för olika indikationer inom onkologiområdet. Hon har över 10 års erfarenhet som affärsområdeschef från E. Merck, Amgen och tjänstgör idag som affärsområdeschef Oncology Nordic på Celgene, med särskild inriktning på bukspottkörtelcancer.

.

Christofer Sjögren

Födelseår: 1966

Nationalitet: Svensk

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Aktieinnehav i Immunovia, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 37 332 aktier

Christofer Sjögren har sammantaget 15 års erfarenhet från finansbranschen som aktieanalytiker på firmor som Carnegie, Danske Bank (publ) och Deutsche Bank (publ) med bas i Stockholm. Christofer Sjögren har även varit verksam som Investor Relations konsult på Citigate Stockholm (tidigare del av Huntsworth plc), och är sedan sju år Vice President på Trelleborg AB (publ), som chef för Trelleborg Investor Relations. Pågående uppdrag: Styrelseledamot Trelleborg Group Treasury.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida och i årsredovisningen för 2017.

§ 10 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens föreslår, efter rekommendation från ersättningsutskottet, att ersättning till ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner samt pension. Den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Den fasta lönen ska revideras årsvis. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar i bolagsledningen.

Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska utgå kontant och/eller i aktier/teckningsoptioner/konvertibler eller andra aktierelaterade instrument såsom syntetiska optioner eller personaloptioner och baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och bolagets aktieägare. Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas ska inte understiga tre år. Rörlig kontant ersättning ska inte överstiga den fasta lönen. Villkor för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För årlig bonus bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är motiverat av andra skäl.

Om styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen.

Pensionsförmåner ska så långt möjligt vara avgiftsbestämda. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska ha en uppsägningstid på högst 18 månader. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

Styrelsen i bolaget ska verka för att samtliga dotterbolag i koncernen tillämpar dessa principer. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Frågor om lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

För pågående program och ersättningar samt utbetalda ersättningar hänvisas till årsredovisningen för 2017, vilken finns tillgänglig på bolagets webbplats.

§ 11 Valberedningens förslag till beslut om principer för valberedningen

Valberedningen föreslår att följande principer för valberedningen antas.

Valberedningens uppgift

Bolaget ska ha en valberedning med uppgift att bereda och lämna förslag till årsstämmans, och i förekommande fall, extra bolagsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedning ska föreslå:

 •  ordförande vid årsstämman;
 •  kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
 •  arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna;
 •  arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen;
 •  val och arvodering av Bolagets revisor; och
 •  principer för valberedningen.

Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga bolagets aktieägares intressen.

Valberedningens ledamöter

Valberedningen, som ska tillsättas för tiden intill dess att ny valberedning utsetts, ska bestå av fyra ledamöter, av vilka tre ska utses av bolagets till röstetalet tre största aktieägare och den fjärde ska vara styrelseordföranden. För det fall att styrelsens ordförande är en av de tre största aktieägarna ska denne i egenskap av aktieägare ställa sin plats till förfogande och nästkommande aktieägare ska erbjudas rätten att utse en ledamot till valberedningen. Styrelseordföranden ska så snart det rimligen kan ske efter utgången av det tredje kvartalet på lämpligt sätt kontakta de tre till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Om en av de tre största aktieägarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska nästa aktieägare i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.

Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren utses till valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska aldrig vara valberedningens ordförande.

Om en aktieägare som har utsett en representant i valberedningen under året upphör att vara en av bolagets tre största aktieägare, ska den representanten som valts av en sådan aktieägare avgå från valberedningen. Istället ska en ny aktieägare bland de tre största aktieägarna ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ledamot av valberedningen. Dock ska inga marginella skillnader i aktieinnehav och ändringar i aktieinnehav som uppstår senare än tre månader innan årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger.

Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningen har fullföljt sitt uppdrag, på grund av andra skäl än de som anges i stycket ovan, ska den aktieägare som utsåg en sådan ledamot ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ersättningsledamot. Om styrelsens ordförande avgår från styrelsen, ska ersättaren till denne även ersätta styrelsens ordförande i valberedningen.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Uppgift om valberedningens ledamöter

Styrelsens ordförande ska tillse att namnen på ledamöterna av valberedningen, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, lämnas på bolagets hemsida senast sex månader innan årsstämman.

Om en ledamot lämnar valberedningen under året, eller om en ny ledamot utses, ska valberedningen tillse att sådan information, inklusive motsvarande information om den nya ledamoten, lämnas på hemsidan.

Aktieägares rätt att lämna förslag till valberedningen

Aktieägare ska ha rätt att lämna förslag på styrelseledamöter för valberedningens övervägande. Valberedningen ska tillhandahålla bolaget information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Sådan information ska offentliggöras på bolagets hemsida.

Styrelsens ordförande ska, som en del i arbetet i valberedningen, hålla valberedningen underrättad om styrelsens arbete, behovet av särskilda kvalifikationer och kompetenser m.m., vilket kan vara av betydelse för valberedningens arbete.

Valberedningens förslag och arbete samt arvode

Valberedningen ska, när den förbereder sina förslag, beakta att styrelsen ska ha en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen ska tillhandahålla bolaget förslag på styrelseledamöter i så god tid att bolaget kan presentera sådana förslag i kallelsen till den bolagsstämma där val ska äga rum.

I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sina förslag till styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits. Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör ska detta särskilt motiveras.

Valberedningen ska tillse att följande information om kandidaterna som är nominerade för val eller omval till styrelsen offentliggörs på bolagets hemsida senast när kallelsen till bolagsstämma skickas ut:

 •  födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet;
 •  uppdrag i Bolaget och andra väsentliga uppdrag;
 •  eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Bolaget;
 •  om en ledamot enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget. Om en ledamot betecknas som oberoende när omständigheter föreligger som enligt den Svenska koden för bolagsstyrning kan innebära att ledamoten ska anses som icke oberoende, ska valberedningen motivera sitt ställningstagande; och
 •  vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.

Valberedningens redogörelse för sitt arbete

Vid årsstämman ska minst en ledamot av valberedningen, samt såvitt möjligt samtliga ledamöter, närvara. Valberedningen ska vid årsstämman, eller vid andra bolagsstämmor där val ska äga rum, lämna en redogörelse över hur den har utfört sitt arbete och motivera sina ställningstaganden med beaktande av vad som ovan sägs om styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet enligt ovan om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Arvoden och kostnader

Bolaget ska inte betala arvode till någon ledamot av valberedningen. Bolaget ska bära alla skäliga kostnader förknippade med valberedningens arbete. Om nödvändigt får valberedningen anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet och bolaget ska stå för kostnaderna för sådana konsulter. Bolaget ska även bistå med personal som behövs för att stödja valberedningens arbete.

§ 12 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

§ 13 Styrelsens förslag till beslut om nyemission av teckningsoptioner för nyckelpersoner mm

Styrelsens föreslår att årsstämman beslutar om emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 226 000 teckningsoptioner. För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla:

 1. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i Bolaget, med nedan angiven fördelning:

VD                                                                                                 Högst 2 000 optioner

Övriga nuvarande anställda ledande befattningshavare               Högst 12 000 optioner. högst 2 000 per person. (högst 6 personer)        

Övriga nyanställda nyckelpersoner, (högst 5 personer)                Högst   100 000 optioner totalt, lägst 15 000 högst 40 000 per person

Övriga nyanställda (högst 6 personer)                                           Högst   24 000 optioner totalt, högst 4 000 per person

Övriga nuvarande anställda (högst 19 personer)                           Högst 38 000 optioner, högst 2 000 per person.

Övrig nyckelperson, Top Level Sales Management                       Högst   50 000 optioner totalt,

Totalt                                                                                              Högst 226 000 teckningsoptioner

 1. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det anses ligga i samtliga aktieägares intresse att vissa för bolaget viktiga nyckelpersoner, antingen redan anställda eller sådana som bolaget önskar rekrytera, har ett långsiktigt intresse av att bolagets aktier har en god värdeutveckling. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och bolagets aktieägare
 2. De teckningsberättigade har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie motsvarande optionens marknadsvärde vid tidpunkten för teckning. Optionens marknadsvärde ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell.
 3. Teckning av teckningsoptioner ska ske på särskild teckningslista senast fem månader och två veckor efter beslutet. Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast en vecka efter teckning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 4. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen för aktien de tio (10) handelsdagarna närmast före dagen årsstämman.
 5. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption ska ske under perioden från den 7 september 2021 till och med den 7 oktober 2021 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.
 6. Vid full nyteckning med stöd av de utgivna teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital öka med ett belopp om högst 11 300 kronor och antalet aktier  med ytterligare högst 226 000 aktier.
 7. Aktier som tillkommer vid nyteckning med stöd av teckningsoptionerna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registreras hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 8. Villkoren för optionerna framgår i övrigt av beslutsförslag som kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida och hos bolaget.
 9. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och i förekommande fall Euroclear Sweden AB.

Styrelsen föreslår att styrelsen ska ges rätt att även besluta om införande av ett alternativt kontantbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner i länder där tilldelning av teckningsoptioner av olika skäl inte är lämpligt. Sådant alternativt incitamentsprogram ska, så långt som det är praktiskt möjligt, vara utformat på så sätt att det till sin ekonomiska effekt för nyckelpersonen motsvarar villkoren i det här aktuella incitamentsprogrammet baserat på teckningsoptioner. Den totala kostnaden för bolaget för sådant alternativt incitamentsprogram får ej överstiga 250 000 US dollar.

Beslutet är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Beredning av styrelsens förslag till incitamentsprogram 2018/2021, kostnader för programmet, övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram, utspädning m.m.

Förslaget enligt punkt 13 har beretts av styrelsen samt efter riktlinjer från ersättningsutskottet samt i samråd med externa rådgivare.

Värdering

Förvärv av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande deras marknadsvärde, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för koncernen i samband med utställandet teckningsoptioner. Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 98,60 kronor, 4,48 kronor per option, vid antagande av en lösenkurs om 197,22 kronor per aktie. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om -0,241 procent och en volatilitet om 35,7 procent samt med hänsyn till att ingen förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare kommer ske under programmets löptid.

Kostnader

I och med att teckningsoptionerna ska emitteras till medarbetare på marknadsmässiga villkor beräknas inte några framtida kostnader för sociala avgifter att belasta bolaget i anledning av teckningsoptionerna. Mot denna bakgrund saknas behov av att säkra programmet (hedge). Programmet bedöms inte ha någon väsentlig påverkan på viktiga nyckeltal.

Utspädning

Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta förslag 17 318 059. Den maximala utspädningseffekten av emissionen av teckningsoptioner beräknas uppgå till högst cirka 1,30 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget), förutsatt full teckning av teckningsoptioner samt utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner. Utspädningseffekten av enligt denna punkt med hänsyn tagen till full teckning och utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i bolaget beräknas uppgå till cirka 2,66 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt att full teckning av teckningsoptioner och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i bolaget.

Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram

För övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 2017 och bolagets webbplats.

§ 14 Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

Det föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 850 000 kronor och högst 3 400 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

Aktiekapitalet utgör lägst 850 000 kronor och högst 3 400 000 kronor.

Det föreslås även att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 till lägst 43 000 000 och högst 172 000 000. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

Lägst 43 000 000 stycken och högst 172 000 000 stycken aktier.

Det föreslås vidare att bolagsordningens bestämmelse om kallelse till bolagsstämma ändras, varvid tillägg om anmälan av biträden tillkommer samt första stycket med följande lydelse stryks:

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Bolagsordningens § 8 får därmed följande nya lydelse:

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sitt och eventuella biträdens (högst två) deltagande till Bolaget senast den dag som angetts i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Slutligen föreslås en teknisk förändring av bestämmelsen avseende avstämningsförbehåll med anledning av ändrat namn på lagen. Bolagsordningens § 11 får därmed följande lydelse:

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken eller antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet är giltigt om att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 17 318 059 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar till stämman

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan och på bolagets hemsida, www.immunovia.com, senast tre veckor före bolagsstämman. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse finns från och med idag tillgängligt på bolagets webbplats. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Lund i april 2018

Immunovia AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Grahn

VD, Immunovia

Tel.: +46-70-5320230

Email: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia 
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray® SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: 
www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med Wildeco som Immunovias Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com. 

###

Kallelse till årsstämma