Boston An independent LDT provider
NOTE:Immunovia has ceased commercialization of the IMMray PanCan-d test. More information available here: https://rb.gy/09bxx

Immunovia Stämmokommuniké

April 25, 2017

Årsstämma i Immunovia AB (publ), 556730-4299, har hållits den 25 april 2017 i Gamla Gästmatsalen på Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Disposition av bolagets vinst och förlust
Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel om 251 497 840 kr överförs i ny räkning.

Arvode till styrelse och revisorn
Stämman beslutade att styrelsemedlemmarna ersätts med 100 KSEK till ordinarie medlemmar och 200 KSEK till styrelsens ordförande. Ordföranden i revisionsutskott (samt eventuella övriga utskott styrelsen kan komma att inrätta under perioden till nästa årsstämma) ersätts med 40 000 kronor och övriga medlemmar i sådana utskott ersätts med 20 000 kronor. Stämman beslutade att revisorn ersättes enligt godkänd räkning.

Val av styrelse samt val av revisor
Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Carl Borrebaeck, Ann-Christin Malmborg Hager, Åsa Hedin, Ann-Christine Sundell och Hans Johansson, samt att välja Carl Borrebaeck till styrelsens ordförande. Stämman valde Mazars SET Revisionsbyrå till revisor i bolaget, med Mats-Åke Andersson som huvudansvarig revisor.

Beslut om incitamentsprogram för nyckelpersoner
Stämman beslutade om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av högst 90.000 teckningsoptioner till nyckelpersoner i bolaget, samt bemyndigade styrelsen att införa ett alternativt kontantbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner i länder där tilldelning av teckningsoptioner inte är lämpligt.

Beslut om utseende av valberedning
Stämman beslutade om en process för utseende av valberedning inför nästkommande årsstämma.

Samtliga beslut var enhälliga.

Immunovia AB (publ)

Styrelsen

Kontakt vid frågor:
Mats Grahn, VD
E-post: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Denna information är sådan information som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg. 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com

###

Release