Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia Stämmokommuniké

april 26, 2019

Årsstämma i Immunovia AB (publ), 556730-4299 har hållits i Gamla Gästmatsalen på Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund den 26 april 2019. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Disposition av bolagets vinst och förlust

Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel om 442 629 518 kr överförs i ny räkning.

Arvode till styrelse och revisorn

Stämman beslutade att styrelseledamöterna ersätts med 150 KSEK till ordinarie ledamöter och 400 KSEK till styrelsens ordförande. Ordföranden i revisionsutskottet och ersättningsutskottet ersätts med vardera 40 KSEK, och övriga medlemmar i nämnda utskott ersätts med vardera 20 KSEK. Reskostnader ersätts enligt bolagets policy. Därutöver beslöts att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande samt revisorer

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Carl Borrebaeck, Ann-Christine Sundell, Hans Johansson, Mimmi Ekberg och Christofer Sjögren som ordinarie ledamöter, samt att välja Carl Borrebaeck till styrelsens ordförande. Nuvarande styrelseledamoten Åsa Hedin har avböjt omval. Stämman valde auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson (som tidigare varit bolagets huvudansvariga revisor) till revisor för bolaget, med auktoriserade revisorn Martin Gustafsson som revisorssuppleant.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, baserat på ett förslag som styrelsen tagit fram efter rekommendation från ersättningsutskottet. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport.

Beslut om incitamentsprogram för nyckelpersoner

Stämman beslutade om emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 191 000 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för nyckelpersoner i bolaget, samt bemyndigade styrelsen att införa ett alternativt kontantbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner i länder där tilldelning av teckningsoptioner inte är lämpligt.

Immunovia AB (publ)

Styrelsen

Kontakt vid frågor:

Julie Silber
Director of Investor Relations
Email: julie.silber@immunovia.com

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray
®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa: www.immunovia.com)  

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com. 

### 

Press Release