Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia Stämmokommuniké

maj 8, 2020

Årsstämma i Immunovia AB (publ), 556730-4299 har hållits i The Spark på Medicon Village, Scheeletorget 1, Lund den 7 maj 2020. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Disposition av bolagets förlustStämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel om 335 905 705 kr överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Arvode till styrelse och revisorn

Stämman beslutade att styrelseledamöterna ersätts med 150 KSEK till ordinarie ledamöter och 400 KSEK till styrelsens ordförande. Ordföranden i revisionsutskottet och ersättningsutskottet ersätts med vardera 40 KSEK, och övriga medlemmar i nämnda utskott ersätts med vardera 20 KSEK. Reskostnader ersätts enligt bolagets policy. Därutöver beslöts att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande samt revisorer

Stämman beslutade (i) att omvälja styrelseledamöterna Carl Borrebaeck, Ann-Christine Sundell, Hans Johansson, Mimmi Ekberg och Christofer Sjögren som ordinarie ledamöter, (ii) om nyval av Peter Høngaard Andersen som ordinarie ledamot, samt (iii) att omvälja Carl Borrebaeck som styrelsens ordförande. Stämman omvalde även auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson som revisor för bolaget, med auktoriserade revisorn Martin Gustafsson som revisorssuppleant.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, baserat på ett förslag som styrelsen tagit fram efter rekommendation från ersättningsutskottet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning.

Immunovia AB (publ)

Styrelsen

Kontakt vid frågor:

Julie Silber
Director of Investor Relations
Email:
julie.silber@immunovia.com

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform IMMray®. Testen baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en uppsättning relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik ”biomarkörsignatur för sjukdomen”.

Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande forskning vid Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health cancercentrum i Sverige.

Den första produkten, IMMray® PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några av världens största kliniska studier om bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1 och nu inleds slutvalidering inför säljstart under tredje kvartalet 2020. När IMMray® PanCan-d har validerats kommer det att bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer på marknaden, med potential att väsentligt förbättra patienternas överlevnad och resultat.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

###

Release