Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia publicerar Delårsrapport januari-mars 2022

april 28, 2022

Januari-mars 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 182 TSEK (123) fördelat på försäljning av tester 122 TSEK (0) och royalty 60 TSEK (123)
 • Nettoresultatet uppgick till −44 MSEK (−23) och resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till −1,95 SEK (−1,04)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till −46 MSEK (−30)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 240 MSEK (425)
 • I februari publicerades den referentgranskade, blindade studien för oberoende validering av klinisk prestanda för IMMray® PanCan-d i Clinical and Tran­slational Gastroenterology
 • Ackrediteringskommittén vid College of American Pathologists beviljade CAP-ackreditering för Im­munovias amerikanska dotterbolag
 • Jeff Borcherding, tidigare Chief Marketing Officer på Myriad Genetics, utsågs till vd för Immunovias ameri­kanska dotterbolag
   

 

 Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Immunovia lämnade in ansökan om CPT® PLA-kod för IMMray® PanCan-d-testet
 • Karin Almqvist Liwendahl tillträdde som CFO den 1 april och Jeff Borcherding som amerikansk vd den 11 april
 • Årsstämman den 7 april valde Eric Krafft och Philipp von Hugo som nya styrelseledamöter. Ann-Christine Sundell, Mimmi Ekberg och Christofer Sjögren avböj­de omval. Övriga styrelseledamöter omvaldes

 

 

Table

Description automatically generated

VD kommenterar

Immunovia fortsätter att utveckla sin unika position som föregångare inom innovativ tidig de­tektion av bukspottkörtelcancer. Immunovias team i Sverige och USA har arbetat oförtröttligt för att förverkliga Immunovias mission att förbättra överlevnadsfrekvensen vid bukspottkör­telcancer genom att göra IMMray® PanCan-d brett tillgängligt.

 

Under det första kvartalet, som var det andra hela kvartalet då IMMray® PanCan-d var kommer­siellt tillgängligt i USA, har Immunovia uppnått flera betydande milstolpar i linje med företagets strategiska prioriteringar för 2022. Den första viktiga milstolpen var publiceringen av den refe­rentgranskade blindade valideringsstudien i Clinical and Translational Gastroenterology, vilken ger ytterligare oberoende klinisk validering av IMMray® PanCan-d-testets prestanda. Den uppvisade prestandan är oöverträffad och visar att blodtestet IMMray® PanCan-d kan detektera bukspottkör­telcancer med 99 procents specificitet och 92 procents känslighet för samtliga stadier, och med en specificitet på 99 procent och en känslighet på 89 procent i de tidiga stadierna.

 

CAP-ackrediteringen av vårt laboratorium i Marlborough var ytterligare ett steg på vägen mot att göra IMMray® PanCan-d brett tillgängligt i hela USA. College of American Pathologists (CAP) beviljade ackrediteringen för vårt amerikanska dotterbolag baserat på de positiva resultaten av den inspektion som nyligen genomfördes som en del av CAP:s ackrediteringsprogram. CAP-ackre­diteringen visar inte bara att vårt laboratorium håller högsta standard, utan ger oss även möjlighet att ansöka om laboratorieackreditering i de fem återstående amerikanska delstaterna, däribland Kalifornien och New York.

Vårt amerikanska team stärktes betydligt med Jeff Borcherding, som ska leda den amerikanska verksamheten och kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d i USA. Som tidigare Chief Marketing Officer på Myriad Genetics är Jeff väl kvalificerad genom flera tidigare ledande roller inom kom­mersialisering och har med sig en omfattande erfarenhet av att driva tillväxt inom diagnostik- och hälsovårdsföretag på den amerikanska marknaden.

 

Att så snabbt som möjligt uppnå kostnadsersättning i USA är fortsatt avgörande för vår mission att göra IMMray® PanCan-d brett tillgängligt. Vi fortsätter att arbeta för att ha den första kostnadser­sättningen på plats mot slutet av året. Vi har ett nära samarbete med Key Opinion Leaders och har initierat ett erfarenhetsprogram för läkare i USA. Programmet riktar sig till utvalda monitorerings­center för patienter med hög risk för bukspottkörtelcancer. Centren kommer att erbjudas kostnadsfri testning för ett begränsat antal patienter. Därmed kan läkarna inkludera IMMray® PanCan-d brett i sina standardrutiner för testning och kan själva utvärdera nyttan för patienterna. Volymerna av test som bekostas av patienterna själva ligger som väntat på låga nivåer innan kostnadsersättning, men vi räknar med att volymerna ökar betydligt bred försäkringstäckning är på plats.

 

Våra prospektiva studier PanFAM-1 och PanDIA-1 fortsätter och som meddelades i bokslutskom­munikén planerar vi att ge en uppdatering om PanDIA-1 under det andra kvartalet och publicera resultaten från PanFam-1 i mitten av 2022. När det gäller PanSYM-1, som också beskrevs i bok­slutskommunikén, undersöker vi alternativen för att fullt ut validera de tidigare rapporterade och lovande resultaten för IMMray® PanCan-d i den symtomatiska riskgruppen. Samtidigt fortsätter vi samarbetet med vårt Key Opinion Leader-nätverk med fokus på detektion av bukspottkörtelcancer hos symtomatiska patienter.

 

Med syftet att fullt ut kunna fokusera på att ytterligare stärka Immunovias unika position som innovationsledare inom området bukspottkörtelcancer har vi beslutat att nedprioritera våra disco­very-program inom autoimmuna sjukdomar och lungcancer. Vi utvärderar för närvarande hur vi bäst kan utnyttja värdet i programmen, men kommer i nuläget inte att avsätta ytterligare resurser till dem. Resurserna kommer att fokuseras helt på bukspottkörtelcancer och på att Immunovia ska bli den obestridliga ledaren inom området.

 

Sammanfattningsvis har Immunovia gjort betydande framsteg under det första kvartalet. Företaget har fullt fokus på och är väl positionerat för att etablera sig på den amerikanska marknaden och generera en betydande framtida tillväxt. IMMray® PanCan-d-testet fortsätter att vara överlägset och är det första i sitt slag. Immunovia har positionen som innovationsledare inom tidig detektion av bukspottkörtelcancer och vi har för avsikt att stärka den ledningen ytterligare. Vi har en utstakad väg för att uppnå kostnadsersättning och vi har ett branschledande team som brinner för vår mis­sion att förbättra överlevnadsfrekvensen vid bukspottkörtelcancer. Vi strävar efter att göra verklig skillnad och tillgodose det stora ouppfyllda behovet av tidig diagnos av bukspottkörtelcancer.

 

April 28, 2022
Philipp Mathieu, Tillförordnad vd och koncernchef
Immunovia AB

 

För mer information, vänligen kontakta:
Philipp Mathieu
Tillförordnad vd och koncernchef
Email: philipp.mathieu@immunovia.com

Karin Almqvist Liwendahl
Ekonomi- och finansdirektör
Email: karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com

Tobias Bülow
Senior Director Investor Relations and Corporate Communications
Email: tobias.bulow@immunovia.com
Tel: +46 736 36 35 74

Denna information är sådan som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 28 april 2022 klockan 8.00 CET.

 

 

Telefonkonferens

Immunovia håller en webbsänd telefonkonferens klockan 13:00 CET den 28 april med Philipp Ma­thieu, tillförordnad vd och koncernchef, och Karin Almqvist Liwendahl, ekonomi- och finansdirektör.

 

För att ta del av presentationen, vänligen ring in på något av nedan nummer eller följ konferensen via länken nedan.

 

Sverige +46 8 5051 0031

Storbritannien: +44 207 107 06 13

USA: +1 631 570 56 13

Länk till webbsändningen: https://creo-live.creomediamanager.com/c062bfe9-6671-4cee-a51a-3ed5d85ca715

 

Om Immunovia 
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnaden för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden specifikt för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgänglig, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer än 4 miljarder USD årligen.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

###

Immunovia kvartalsrapport januari-mars 2022