Boston An independent LDT provider
NOTE:Immunovia has ceased commercialization of the IMMray PanCan-d test. More information available here: https://rb.gy/09bxx

Immunovia kallar till årsstämma 2016

April 26, 2016

Styrelsen i Immunovia AB (publ) har kallat  till årsstämma den 30 maj 2016. Stämman kommer att hållas kl 16.00 i samlingslokalen BioForum, hus 406, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund.

Anmälan/rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 24 maj 2016 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Immunovia AB, att. Mats Grahn, Scheelegatan 2, 223 63 Lund, per telefon 070-5320230 eller via e-post på adress mats.grahn@immunovia.com.

Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat innehav.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen den 24 maj 2106, vilket innebär att aktieägare måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast kl. 12.00 den 24 maj 2016. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.immunovia.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Handlingar av vikt för bolagsstämman kommer hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före stämmodagen samt kan sändas till aktieägare som så begär och uppger sin e-postadress. Hela kallelsen till årsstämman inklusive bilagor finns att hämta på följande länk på bolagets hemsida, http://immunovia.com/sv/om-oss-2/bolagsstyrning/bolagsstamma/.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Dagordning

1. Val av ordförande tillika protokollförare på stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7. Beslut om följande:

    a. Fastställande av resultat- och balansräkning.

    b. Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

    c. Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.

9. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisorer fram till nästa årsstämma.

10. Beslut om nyemission av teckningsoptioner till nyckelpersoner enligt framlagt förslag av styrelsen.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner enligt framlagt förslag av styrelsen.

12. Stämmans avslutning.

Immunovia AB (publ)

Styrelsen

PDF Press release