Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia Halvårsrapport 2016

augusti 24, 2016

”Under första halvåret 2016 uppnådde Immunovia ett flertal viktiga milstolpar. Goda resultat erhölls från den amerikanska pankreascancerstudien genomförd i samarbete med Knight Cancer Institute. Mycket uppskattade presentationer genomfördes på de viktigaste globala konferenserna inom pankreascancer. Ett särdeles starkt Scientific Advisory Board rekryterades och engagemanget med patientorganisationer ökade. Dessutom slöts ett flertal avgörande avtal med viktiga cancercentra.

Marknadsintroduktionen av IMMray™ PanCan –d, Immunovias diagnostiska test för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln, förväntas kunna påbörjas under 2017 för att generera intäkter från de ärftligt betingade grupperna redan under 2018. Pankreascancertest av diabetsgruppen planeras snart därefter och dessutom är det möjligt att använda testet för de patienter som söker vård med vaga symptom där man snabbt vill kunna utesluta pankreascancer.

Under andra halvåret 2016 förväntas Immunovias laboratorium i Lund bli färdigt och därefter under 2017 ackrediteras för ISO-certifiering. IMMray™ PanCan –d kommer att CE-märkas under 2017. Därefter blir det möjligt att ta emot prover från hela Europa för tidig diagnostik av pankreascancer, diskussioner förs redan med flera framtida kunder, d.v.s. cancercentra och laboratorier.

Immunovia offentliggjorde i mitten på augusti sin avsikt att ansöka om notering på Nasdaq Stockholms huvudmarknad under 2017.”

Nyckeltal (tkr om inget annat anges) 1 jan-30 jun 2016 1 jan-30 jun 2015 2015
Helår
Nettoomsättning 66 59 205
Rörelseresultat -5 403 -3 836 -7 424
Resultat före skatt -5 298 -3 807 -7 384
Nettoresultat -5 298 -3 807 -7 384
Resultat per aktie före utspädning (kr/aktie) -0,38 -0,34 -0,65
Resultat per aktie efterutspädning (kr/aktie) -0,36 -0,33 -0,62
30 Jun 2016  30 Jun 2015  31   Dec 2015
Soliditet, % 93 84 92
Skuldsättningsgrad, ggr 0,07 0,19 0,09

Framtidsutsikter*
Immunovia inriktar sig på att fundamentalt förändra diagnostisering av komplexa cancerformer och autoimmuna sjukdomar. Den antikroppsbaserade plattformen IMMray™ är ett resultat av 15 års forskning vid CREATE Health – Strategiskt Centrum för Translationell Cancerforskning vid Lunds Universitet. IMMray™ är en teknologiplattform för utveckling av diagnostiska tester, och bolagets primära test IMMray™ PanCan –d är det första testet i världen för tidig diagnostisering av pankreascancer.

  • En introduktion av IMMray™ PanCan –d på den amerikanska och på den europeiska marknaden planeras med säljstart under 2017 till egenbetalande kunder så kallade out-of-pocket kunder, intäkter från detta förväntas under 2018. Under de närmaste åren kommer Immunovia att adressera en totalmarknad på runt 30 miljarder kronor.
  • Immunovia ser stor potential inom utveckling av tester för andra olösta problem inom cancer och autoimmunitet via sin teknologiplattform IMMray™. Närmast i tiden ligger tester inom SLE.

    * Ingen förändring jämfört med Bokslutskommunikén den 24 februari 2016.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Grahn, VD Immunovia AB
Telefon: +46 (0)70-532 02 30
E-post:
mats.grahn@immunovia.com 

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com) 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com. 

###

Pressmeddelande PDF