Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia delårsrapport, januari-juni 2018

augusti 24, 2018

”Den tredje april inleddes handeln av Immunovias aktie på NASDAQ Stockholms huvudlista där vi placerade oss i Mid Cap-segmentet och under andra kvartalet genomfördes en riktad nyemission om cirka 324 MSEK till ansedda institutioner i Sverige och internationellt.

Mycket spännande resultat har uppnåtts i två stora användningsområden, lungcancer och reumatoid artrit, vilket visar att IMMray®-plattformens generella användbarhet öppnar stora möjligheter för Immunovia.

Under våren och sommaren genomfördes en lungcancerstudie med mycket gott resultat i vårt första samarbete med ett globalt topp 10 läkemedelsbolag för att bedöma IMMray®-plattformens tekniska prestanda inom lungcancer.

Inom det autoimmuna området gjordes betydande framsteg inom reumatoid artrit där vi i augusti kunde påvisa resultat som gör att vi nu satsar vidare för en produkt för svårdiagnosticerade patienter inom detta område.

Huvudfokus var som vanligt på IMMray® PanCan-d där arbetet rullade på som planerat under andra kvartalet. Under augusti har dock nya data framkommit som visar att den provinsamlingsrutin som blir gällande kommersiellt och för våra avslutande valideringsstudier påverkar vår produkts algoritmer och vi har därför beslutat att ett nödvändigt steg är att optimera IMMray® PanCan-d för att säkerställa testsvarens kvalitet innan release, vilket försenar säljstarten till senare delen av 2019.”

Nyckeltal

Nyckeltal (TSEK om inget annat anges) 1 apr–       30 jun  2018 1 apr–       30 jun    2017 1 jan-       30 juni 2018 1 jan-       30 juni 2017 Helår2017
Nettoomsättning 44 68 156 95 149
Rörelseresultat –27 232 –10 645 –44 608 –18 515 -45 520
Resultat före skatt –26 147 –10 554 –43 473 –18 325 -45 232
Nettoresultat –26 154 –10 554 –43 480 –18 325 -45 232
Resultat per aktie före och efter utspädning (kr/aktie) –1,47 –0,63 –2,47 –1,09 -2,67
Soliditet, % 96 96 96 96 94
Antal aktier vid periodens utgång 19 480 853 16 804 059 19 480 853 16 804 059 17 318 059
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 17 846 742 16 804 059 17 582 400 16 804 059 16 932 559

Denna kvartalsrapport har upprättats enligt IFRS och avser koncernen Immunovia som består av Immunovia AB samt de helägda dotterbolagen Immunovia Inc och Immunovia GmbH.

Framtidsutsikter
Immunovia inriktar sig på att fundamentalt förändra diagnostisering av komplexa cancerformer och autoimmuna sjukdomar. Den antikroppsbaserade plattformen IMMray® är ett resultat av 15 års forskning vid CREATE Health – Strategiskt Centrum för Translationell Cancerforskning vid Lunds Universitet.

IMMray® är en teknologiplattform för utveckling av diagnostiska tester, och bolagets första produkt IMMray® PanCan-d är det första testet i världen för tidig diagnostisering av bukspottkörtelcancer.

Bolagets finansiella mål kvarstår, men har senarelagts i jämförelse med vad som kommunicerats tidigare kvartal till följd av de optimeringsstudier som behöver utföras. Bolaget förväntar sig de första intäkterna från self-pay-försäljning under senare delen av 2019.

Följande finansiella mål har ställts upp:

• Immunovias mål är att nå en omsättning om 250-300 MSEK år 2022 baserat på self-pay för IMMray®
PanCan-d.

• Immunovias mål är vidare att nå en total omsättning, inkluderande betalning via self-pay samt kostnadsersättning från försäkringssystemen om 800-1 000 MSEK år 2024.

Denna information är sådan information som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti kl 08:30. 

För ytterligare information, kontakta:
Mats Grahn, VD Immunovia AB
Telefon: +46 (0)70-532 02 30
E-post: mats.grahn@immunovia.com 

Om Immunovia 

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa: www.immunovia.com

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com. 

Immunovia Q2 2018 Sv