Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia beslutar om en företrädesemission om cirka 202,2 miljoner SEK och senarelägger offentliggörandet av kvartalsrapport för det första kvartalet och årsstämman

februari 20, 2023

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I IMMUNOVIA AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

 
LUND, SWEDEN – Styrelsen i Immunovia AB (publ) (“Immunovia” eller “Bolaget”) har idag, den 20 februari 2023, beslutat om en nyemission av aktier om cirka 202,2 miljoner SEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma, som är planerad att hållas den 16 mars 2023. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras separat. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden om totalt 151,8 miljoner SEK, motsvarande cirka 75 procent av Företrädesemissionen. Syftet med Företrädesemissionen är att accelerera den kommersiella utrullningen av IMMray
® PanCan-d, investera i forskning och utveckling samt stärka den pågående affärsverksamheten i enlighet med Bolagets kommunicerade strategi. Med anledning av Företrädesemission har styrelsen beslutat att senarelägga offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2023 till den 23 maj 2023 och årsstämman till den 26 maj 2023.

SAMMANFATTNING

 • Syftet med Företrädesemissionen är att accelerera den kommersiella utrullningen av IMMray® PanCan-d, investera i forskning och utveckling samt stärka den pågående affärsverksamheten i enlighet med Bolagets kommunicerade strategi.

 

 • Företrädesemissionen omfattar högst 30 175 440 aktier och teckningskursen är fastställd till 6,70 SEK per ny aktie vilket, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, kommer att tillföra Bolaget cirka 202,2 miljoner SEK i emissionslikvid före emissionskostnader.

 

 • Förutsatt att Företrädesemissionen godkänns av den extra bolagsstämman, förväntas avstämningsdagen för Företrädesemissionen att vara den 21 mars 2023 och teckningsperioden att löpa från och med den 23 mars 2023 till och med den 6 april 2023.

 

 • Befintliga aktieägare i Immunovia per avstämningsdagen, den 21 mars 2023, kommer tilldelas en teckningsrätt för varje befintlig aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) aktier i Företrädesemissionen.

 

 • Sista handelsdag i Immunovias aktier med rätt att delta i Företrädesemissionen är den 17 mars 2023.

 

 • I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsåtaganden uppgående till cirka 18,8 miljoner SEK, motsvarande cirka 9,3 procent av Företrädesemissionen, från ett antal av Bolagets större befintliga aktieägare, bland annat Coeli och Ranny Davidoff. Därutöver har flertal medlemmar ur Bolagets styrelse och ledning, bland annat Bolagets VD Philipp Mathieu, uttryckt en avsikt att teckna aktier i Företrädesemissionen uppgående totalt till cirka 0,2 miljoner SEK, motsvarande cirka 0,1 procent av Företrädesemissionen. Dessa investerare, vilka per dagen för detta pressmeddelande innehar cirka 11,9 procent av rösterna i Bolaget, har enligt sedvanliga villkor åtagit sig att, eller uttryckt en avsikt att, rösta för Företrädesemissionen på den extra bolagsstämman.

 

 • Därutöver har vissa av Bolagets befintliga aktieägare samt externa investerare lämnat garantiåtaganden enligt sedvanliga villkor om sammanlagt cirka 133,0 miljoner SEK, motsvarande cirka 65,8 procent av Företrädesemissionen. Därmed har Bolaget erhållit teckningsåtaganden, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden upp till sammanlagt cirka 75 procent av Företrädesemissionen.

 

 • Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med innehav i Bolaget har, i förhållande till Vator Securities, åtagit sig att, med vissa undantag, avstå från rätten att sälja eller på annat sätt överlåta eller avyttra värdepapper (exklusive värdepapper som tecknas inom ramen för Företrädesemissionen eller därefter) i Bolaget. Lock-up-åtagandet gäller under en period om 180 dagar från offentliggörandet av Företrädesemissionen, dvs. från 20 februari 2023. Utöver samma åtaganden som ovan har grundarna och de större aktieägarna Carl Borrebaeck, Mats Ohlin och Sara Andersson Ek även åtagit sig gentemot Vator Securities AB att inte sälja teckningsrätter som inte utnyttjas för teckning i Företrädesemissionen eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en försäljning.

 

 • Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande och Bolaget avser att offentliggöra prospektet avseende Företrädesemissionen omkring den 17 mars 2023.

 

 • Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen beslutat att senarelägga offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2023 till 23 maj 2023 och årsstämman till den 26 maj 2023.

PHILIPP MATHIEU, VD OCH KONCERNCHEF FÖR IMMUNOVIA

”Immunovia har gått in i en ny fas med fullt fokus på kommersialiseringen av IMMray PanCan-d i USA där vi siktar på att få ersättning från de första försäkringsgivarna under 2023. Den av Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) nyligen satta ersättningsnivån för Immunovias IMMray PanCan-d-test är till en mycket attraktiv nivå på 897 USD och är den senaste milstolpen på den resan. Genom Företrädesemissionen kommer vi att ytterligare kunna påskynda den kommersiella lanseringen av IMMray® PanCan-d samt genomföra vår kommunicerade strategi. Vi har stor tillit att 2023 och denna nyemission kommer att leda till ökad användning av vårt test genom ökad medvetenhet, initial framgång med försäkringsersättning och ytterligare klinisk validering av vårt test för nuvarande och ytterligare riskgrupper inom området för bukspottkörtelcancer.”

BAKGRUND OCH MOTIV

Immunovia är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnadsfrekvensen för patienter med cancer. Immunovia har lanserat det första blodtestet i världen som är framtaget för tidig detektion av bukspottkörtelcancer som är en allvarlig cancerform med låg överlevnadsfrekvens.1 Den låga överlevnadsfrekvensen förklaras av att bukspottkörtelcancer vanligtvis detekteras i ett sent skede när tumören har metastaserat.

Immunovia har utvecklat IMMray® PanCan-d, som är det första blodbaserade testet specifikt utvecklat för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer, pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC).2 Sedan 2016 har Immunovia genomfört flera storskaliga studier inriktade mot de huvudsakliga riskgrupperna för bukspottkörtelcancer. Sammantaget har studierna bedrivits vid ett 30-tal sjukhus i USA och Europa och omfattat flera tusentals patienter. Baserat på de studier som genomförts är Immunovias bedömning att IMMray® PanCan-d har oöverträffad klinisk prestanda för tidig detektion av bukspottkörtelcancer.

IMMray® PanCan-d erbjuds exklusivt av Immunovia Inc. (Immunovias dotterbolag i USA) som ett laboratorieutvecklat test (LDT). Under 2022 har Immunovia väsentligt stärkt sin organisation i USA i syfte att driva marknadsacceptans och arbetat mot kostnadsersättning i USA, vilket Bolaget bedömer är den största och mest lukrativa marknaden. Bolaget bedömer att den totala adresserbara marknaden för detektion av bukspottkörtelcancer i USA omfattar över 1,8 miljoner patienter3.

Kommersialisering av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA. Under 2022 tog Immunovia avgörande steg i processen mot kostnadsersättning i USA. I juni 2022 erhöll Bolaget godkännande för en CPT PLA-kod (Current Procedural Terminology Proprietary Laboratory Analyses) från American Medical Association (AMA) för testet IMMray® PanCan-d. Koden började gälla den 1 oktober 2022. Ytterligare ett viktigt steg togs i november 2022 då Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) fastställde prissättningen till 897 USD för Immunovias IMMray® PanCan-d test. Betalningen för IMMray® PanCan-d med denna PLA-kod har inkluderats i CMS Clinical Lab Fee Schedule 2023 och den fastställda prissättningen trädde i kraft den 1 januari 2023. Nästa steg i ersättningsprocessen är att erhålla kostnadsersättning från försäkringsgivare i USA för IMMray® PanCan-d.

Bolaget avser att under den kommande 24-månadersperioden genomföra en rad investeringar som ett led i att skala upp den operationella verksamheten och accelerera den kommersiella utrullningen av IMMray® PanCan-d. Investeringarna inkluderar bland annat att bygga ut försäljningsorganisationen och Bolagets nätverk av ledande opinionsbildare (Eng. Key Opinion Leaders) samt investera i digital marknadsföring för att driva efterfrågan och stödja en fortsatt försäljningstillväxt. Mot bakgrund av det kapitalbehov som dessa investeringar och Bolagets andra utvecklings- och kommersialiseringsplaner ger upphov till, bedömer Immunovia att dess befintliga rörelsekapital, per dagen för detta pressmeddelande, inte är tillräckligt för att täcka Bolagets kapitalbehov under den kommande tolvmånadersperioden.

Emissionslikviden från Företrädesemissionen är avsedd att finansiera följande aktiviteter:

•         Accelererad kommersiell utrullning av IMMray® PanCan-d

•         Forskning och utveckling, vilket omfattar studier och validering av ytterligare riskgrupper

•         Pågående affärsverksamheten inklusive allmänna löpande kostnader i enlighet med Bolagets kommunicerade strategi

FÖRETRÄDESEMISSIONEN

För att säkerställa fortsatt framgångsrik utveckling i enlighet med Bolagets affärsplan och strategi har Immunovia därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 202,2 miljoner SEK före emissionskostnader.

De som är registrerade som aktieägare på avstämningsdagen den 21 mars 2023 äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sina befintliga aktieinnehav. Teckning av aktier kan även ske utan företrädesrätt.

Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 23 mars 2023 till och med den 6 april 2023. Immunovias styrelse har rätt att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning. Handeln i teckningsrätter förväntas äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 23 mars 2023 till och med den 3 april 2023 samt handeln i BTA (betald tecknad aktie) under perioden från och med den 23 mars 2023 till och med dess att aktierna i Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen är villkorat av godkännande från den extra bolagsstämman som är planerad att hållas den 16 mars 2023. För ytterligare information, vänligen se kallelsen till den extra bolagsstämman som kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

VILLKOR FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Den som på avstämningsdagen den 21 mars 2023 är registrerad som aktieägare i Immunovia erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av fyra (4) nya aktier. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av nya aktier till de som tecknat nya aktier utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:

 

 • I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjas för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 

 • I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält sig för teckning för och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 

 • I tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de parter som garanterat Företrädesemissionen, i förhållande till ställda garantiutfästelser.

Teckningskursen är fastställd till 6,70 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej. Under förutsättning att Företrädesemissionen tecknas fullt ut kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 508 772,00 SEK, från 1 131 579,05 SEK till 2 640 351,05 SEK, genom nyemission av högst 30 175 440 nya aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier och röster ökar från 22 631 581 till 52 807 021 aktier och röster.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas att få sin ägarandel utspädd med 57,1 procent av aktierna och av rösterna, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Immunovia kommer att framgå av det prospekt som Bolaget beräknas offentliggöra. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Immunovias hemsida, www.immunovia.com, och Vator Securities hemsida, www.vatorsecurities.se, omkring den 17 mars 2023.

TECKNINGSÅTAGANDEN, AVSIKTSFÖRKLARINGAR OCH GARANTIÅTAGANDEN

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsåtaganden uppgående till cirka 18,8 miljoner SEK, motsvarande cirka 9,3 procent av Företrädesemissionen, från ett antal av Bolagets större befintliga aktieägare, bland annat Coeli och Ranny Davidoff. Därutöver har flertal medlemmar ur Bolagets styrelse och ledning, bland annat Bolagets VD Philipp Mathieu, uttryckt en avsikt att teckna aktier i Företrädesemissionen uppgående totalt till cirka 0,2 miljoner SEK, motsvarande cirka 0,1 procent av Företrädesemissionen. Dessa investerare, vilka per dagen för detta pressmeddelande innehar cirka 11,9 procent av rösterna i Bolaget, har enligt sedvanliga villkor åtagit sig att, eller uttryckt en avsikt att, rösta för Företrädesemissionen på den extra bolagsstämman.

Därutöver har vissa av Bolagets befintliga aktieägare samt externa investerare lämnat garantiåtaganden enligt sedvanliga villkor om sammanlagt cirka 133,0 miljoner SEK, motsvarande cirka 65,8 procent av Företrädesemissionen. Därmed har Bolaget erhållit teckningsåtaganden, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden upp till sammanlagt cirka 75 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden. För garantiåtaganden utgår en kontant garantiersättning om fjorton (14) procent av det garanterade beloppet alternativt sexton (16) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Om garantiersättningen ska utgå i nya aktier är avsikten att de nya aktierna kommer att emitteras efter ett styrelsebeslut på basis av emissionsbemyndigandet från årsstämman 2022 och till en teckningskurs motsvarande den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under teckningsperioden för Företrädesemissionen, dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen, och förutsatt att Bolaget bedömer att teckningskursen är marknadsmässig. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Närmare information angående de parter som har ingått teckningsåtaganden och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som förväntas att offentliggöras före teckningsperiodens början.

ÅTAGANDE ATT AVSTÅ FRÅN ATT SÄLJA FINANSIELLA INSTRUMENT (LOCK-UP)

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med innehav i Bolaget har, i förhållande till Vator Securities, åtagit sig att, med vissa undantag, avstå från rätten att sälja eller på annat sätt överlåta eller avyttra värdepapper (omfattar ej värdepapper som tecknas inom ramen för Företrädesemissionen eller därefter) i Bolaget. Lock-up-åtagandet gäller under en period om 180 dagar från offentliggörandet av Företrädesemissionen, dvs. från 20 februari 2023. Utöver samma åtaganden som ovan har grundarna och de större aktieägarna Carl Borrebaeck, Mats Ohlin och Sara Andersson Ek även åtagit sig gentemot Vator Securities AB att inte sälja teckningsrätter som inte utnyttjas för teckning i Företrädesemissionen eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en försäljning.

Överlåtelsebegränsningarna som beskrivs ovan är föremål för sedvanliga restriktioner och undantag, till exempel koncerninterna överlåtelser, försäljning i samband med offentliga uppköpserbjudanden eller försäljning av tilldelade teckningsrätter, eller där överlåtelse av aktierna krävs till följd av administrativa eller rättsliga krav. Dessutom kan Vator Securities bevilja undantag från relevanta åtaganden om Vator Securities, från fall till fall, anser detta vara lämpligt. Efter det att lock-up-perioden har löpt ut kan aktieägare som har begränsats av ett lock-up-åtagande fritt sälja sina aktier i Bolaget.

PRELIMINÄR TIDSPLAN

Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

16 mars 2023

Extra bolagsstämma med förslag om godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen

17 mars 2023

Beräknad dag för offentliggörande av prospektet

17 mars 2023

Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt

20 mars 2023

Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt

21 mars 2023

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta med företrädesrätt i Företrädesemissionen

23 mars –
3 april 2023

Handel med teckningsrätter

23 mars –
6 april 2023

Teckningsperiod

23 mars 2023 –
till dess aktierna registreras hos Bolagsverket

Handel med BTA (betald tecknad aktie)

12 april 2023

Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

SENARELÄGGNING AV OFFENTLIGGÖRANDE AV KVARTALSRAPPORTEN FÖR DET FÖRSTA KVARTALET 2023 OCH ÅRSSTÄMMAN FÖR 2023

Med anledning av Företrädesemission har styrelsen i Immunovia beslutat att kvartalsrapporten för det första kvartalet 2023 kommer att offentliggöras den 23 maj 2023 istället för den 25 april 2023 som tidigare kommunicerats. Vidare har styrelsen i Immunovia beslutat att årsstämman ska hållas den 26 maj 2023 istället för den 26 april 2023 som tidigare kommunicerats.

RÅDGIVARE

Vator Securities är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities är även emissionsinstitut avseende Företrädesemissionen. Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Philipp Mathieu

VD och Koncernchef

philipp.mathieu@immunovia.com

 

Karin Almqvist Liwendahl

CFO

+46 709 11 56 08

karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com

 

Denna information är sådan information som Immunovia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 februari 2022, kl. 08:00 CET.

OM IMMUNOVIA

Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnadsfrekvensen för patienter med cancer. Immunovias aktie finns sedan den 1 december 2015 på Nasdaq Stockholm First North (ticker: IMMNOV) och handlas sedan den 3 april 2018 på Nasdaq Stockholm. Företaget har sitt huvudkontor i Lund, Sverige. Läs mer om Immunovia på www.immunovia.com.

 

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Immunovia i någon jurisdiktion, varken från Immunovia eller från någon annan.

 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning

 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna”, och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

 

Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

 

1 US Pancreatic Cancer Action Network. New Early Detection Blood Tests: What to Know. 2021. https://pancan.org/news/new-early-detection-blood-tests-what-to-know.

2 US Pancreatic Cancer Action Network. New Early Detection Blood Tests: What to Know. 2021. https://pancan.org/news/new-early-detection-blood-tests-what-to-know.

3 Av Bolagets bedömning om den totala adresserbara marknaden om över 1,8 miljoner patienter är cirka 600 000 hänförliga till individer med familjär/ärftlig risk för cancer i bukspottkörteln, över 1 miljon patienter hänförliga till högriskgruppen nydiagnostiserad diabetes efter 50-års ålder och cirka 200 000 individer hänförliga till högriskgruppen med tidiga vaga symtom.

Pressmeddelande (PDF)