Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia AB offentliggör prospekt avseende nyemission av aktier inför notering på Nasdaq First North

oktober 30, 2015

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.


Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende nyemission av aktier inför notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North med planerad första handelsdag 1 december 2015. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt bland annat på Bolagets webbplats.

Immunovias styrelse har beslutat att genom en nyemission erbjuda allmänheten i Sverige att teckna aktier om motsvarande 60 MSEK med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med erbjudandet av aktier är att finansiera marknadsintroduktionen av IMMrayTM PanCan –d samt även vidareutveckla Immunovias kommande tester för andra cancerformer och den autoimmuna sjukdomen Lupus (SLE).

Prospektet och anmälningssedel finns under teckningstiden tillgängliga på Immunovias hemsida, www.immunovia.com, på Vator Securities hemsida, www.vatorsecurities.se och på Eminova Fondkommissions hemsida, www.eminova.se. Tryckt prospekt kommer under teckningsperioden att kunna erhållas kostnadsfritt från Vator Securities och från Immunovia. Frågor om teckning och betalning besvaras av Vator Securities.

Erbjudandet i sammandrag
Erbjudandet omfattar 3 245 000 aktier till en teckningskurs om 18,50 SEK per aktie. Teckningsperioden pågår under perioden 2 november till 16 november 2015 för allmänheten. Tilldelning meddelas 18 november och likviddag är 23 november. Första dagen för handel på Nasdaq First North är planerad till 1 december 2015

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är dels att säkra tillgången på nytt kapital, dels att utöka aktieägarbasen inför listning på Nasdaq First North. Under förutsättning att erbjudandet fulltecknas kommer Immunovia tillföras totalt cirka 60 MSEK före emissionskostnader och andra kostnader med anledning av erbjudandet.

Ett antal existerande och externa investerare har åtagit sig att teckna aktier i erbjudandet motsvarande totalt cirka 50 MSEK, motsvarande cirka 83 procent av erbjudandet.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut
Bolagets finansiella rådgivare är Vator Securities och emissionsinstitut vid emissionen är Eminova Fondkommission.

Vator Securities
Linnégatan 6, 114 47 Stockholm
Tel: 08-533 327 37
E-post: info@vatorsecurities.se

Eminova Fondkommission AB
Barnhusgatan 16, 4 tr, 111 23 Stockholm
Tel: 08-684 211 00
E-post: info@eminova.se

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från institutionen för Immunteknologi vid Lunds Universitet och CREATE Health, Centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att dechiffrera en stor mängd information i blodet och översätta det till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar såsom cancer, tidigare och mer noggrant än tidigare. Immunovias kärnteknologiplattform, IMMray™, är baserad på antikropps microarray analys. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av cancer i pankreas.

Mats Grahn
Verkställande direktör, VD, Immunovia
Tel.: 46-70-5320230
Email: mats.grahn@immunovia.com

Immunovia AB
Medicon Village
Scheelevägen 2
SE-223 81 Lund

Pressmeddelande Immunovia 30 oktober 2015