Bröstcancer

Kliniskt behov

Bröstcancer är en av de vanligaste typerna av cancer med fler än 1 300 000 fall per år och 450 000 dödsfall världen över. Det är svårt att förutspå avlägsna recidiv med nuvarande kliniska och histopatologiska parametrar och ännu finns inga validerade serumbiomarkörer. Därför blir många patienter överbehandlade eller inte optimalt behandlade, vilket leder till biverkningar för patienterna och ökade kostnader för vården. Det finns alltså ett stort behov av ett icke-invasivt test som kan förutsäga risken för recidiv.

Histologisk gradering är ett av de mest använda prognostiska verktygen. Men nuvarande metoder har avsevärda brister, vilket gör det svårt att fatta kliniska beslut. Därför finns ett stort behov av ett icke-invasivt test som gör det möjligt att på molekylär nivå gradera bröstcancern.

 

Immunovia har lösningen

Baserat på IMMray™ har vi, i en tidig discovery studie vid Lunds Universitet identifierat en kondenserad lista av biomarkörer i serum (en biomarkörsignatur) kopplade till bröstcancer. Dessa biomarkörer kan potentiellt användas för att förutspå utveckling av avlägsna metastaser  mer tillförlitlig än nuvarande metoder. Testet skulle då vara lämpligt för att förutspå bröstcancerpatienters risk att utveckla recidiv lång tid efter den första operationen.

Immunovia har också, i en annan tidig discovery studie vid Lunds Universitet, definierat en kondenserad lista av biomarkörer (biomarkörsignatur) för tumörvävnad som är kopplad till bröstcancer. Biomarkörerna kan potentiellt användas för att förbättra molekylär gradering och därigenom prognosen för bröstcancer, allt baserat på en enskild, specifik och robust assay. Testet kommer att vara lämpligt för gradering av bröstcancerpatienter, särskilt de som tidigare definierats som grad 2 (30 till 60 % av alla patienter). Detta representerar en kohort av mycket heterogena tumörer och de tester som för närvarande är tillgängliga är alltså mindre informativa för kliniska beslut.

Vi är i discovery fasen av dessa test.

9022