White paper

Förbättrad tidig diagnos av pankreascancer ger stora möjligheter att förbättra den totala överlevnaden, Immunovia AB, Lund, Sverige

White paper för nedladdning (PDF på engelska)

Abstrakt

Överlevnaden i pankreascancer (PC) är, bland de vanligaste cancerformerna, en av de sämsta. Endast fyra till sex procent överlever fem år efter diagnos. Dödligheten förväntas öka de närmaste åren. PC förblir således en mycket dödlig sjukdom. Idag är komplett kirurgisk resektion (avlägsnande av bukspottkörteln) den enda potentiellt botande behandlingsmetoden som finns att tillgå. Att upptäcka PC-lesioner tillräckligt tidigt för att ha möjlighet att utföra detta är dock kopplat till svårigheter.

Men det finns ändå ett tidsfönster mellan låggradiga prekursor-lesioner och den invasiva cancern som gör det möjligt att upptäcka sjukdomen tidigare än vad som görs idag. Detta bör i sin tur radikalt förbättra den totala överlevnaden i PC genom att betydligt fler patienter kvalificeras till borttagande genom operation. Genom att läkare förses med värdefull information tillräckligt tidigt så att cancern kan tas bort kirurgiskt, så kan PC- patientens totala 5-års överlevnad öka från fyra till sex procent till cirka 60 procent.

Detta White paper presenterar IMMray™ PanCan-d, ett blodprovstest som utvecklats för tidig diagnostik av cancer i bukspottskörteln. Baserat på de senaste resultaten från retrospektiva studier, som nu är under publicering, kan IMMray™ PanCan-d med 96 procents noggrannhet skilja tidiga opererbara stadier av cancer i bukspottskörteln, steg I och II, från friska kontroller.

När alla stadier av cancer i bukspottskörteln analyseras i retrospektiva studier omfattande mer än 3000 blodprov, rapporteras noggrannheten med IMMray™ PanCan-d vara så hög som 98 procent. För att slutföra valideringen av testet, så kommer Immunovia att utföra ytterligare retrospektiva studier samt genomföra en prospektiv studie med 1000 riskgruppspersoner vid flera olika centra i USA och Europa.

Immunovias interna kompetens beskrivs i White paper med särskilt fokus på antikroppsmicroarrayproduktionen och testmetodiken för att härleda unika biomarkörsignaturer i serum genom ”state-of-the-art” bioinformatikalgoritmer och programvara. Immunovias eget laboratorium för IMMray™ PanCan-d tester, som för närvarande genomgår ackreditering, presenteras i detta dokument för första gången.

IMMray™ skapar en biologisk ögonblicksbild av en individs immunsvar genom att analysera serumproteiner som förändras som ett tecken på sjukdom. Detta White paper beskriver samarbetsmöjligheterna, inte enbart för tidig diagnos, men också för att följa sjukdomsprogression, behandlingsmonitorering och patientklassificering, både för cancer och autoimmuna sjukdomar.

Referens:

Small carcinoma of the pancreas is curable: new computed tomography finding, pathological study and postoperative results from a single institute. Shimizu Y et al., J Gastroenterol Hepatol. 2005 oktober, 20 (10): 1591-4.