Nytt! IMMray® PanCan-d
pågående kliniska studier

Pankreascancer

Kliniskt behov

Även om pankreascancer, även känt som pankreatiskt adenokarcinom, bara är den 14:e vanligaste cancerformen är det den fjärde mest dödliga. Överlevnaden efter fem år är mindre än fyra procent. En dålig diagnos som skulle kunna förbättras avsevärt om sjukdomsfallen upptäcktes och behandlades tidigare. Problemet är att denna typ av cancer karakteriseras av allmänna och ospecifika symtom ända tills den når ett framskridet stadium, då är den behandling som finns idag inte längre effektiv. Dagens metoder för diagnos är dessutom för komplexa och inte utformade för differentiell diagnos vid ett tidigt stadium. Därför finns ett stort kliniskt behov av nya, icke-invasiva tester som kan användas för differentiell diagnos.

Immunovia har lösningen

IMMray® PanCand är det första blodbaserade testet för tidig och specifik (differentiell) diagnos som ger läkaren tillgång till information som sedan kan användas som bedömningsunderlag. Immunovia har tagit fram en kliniskt relevant, kondenserad lista av serum-biomarkörer (en biomarkörsignatur) associerade med pankreatiskt adenokarcinom. Dessa biomarkörer kan användas för att ställa en differentierad diagnos på ett tidigt cancerstadium. Testet är lämpligt för allmän kontroll av riskgrupper, samt för utredning av patienter med misstänkta symtom.

IMMray® PanCan–d är i sen utvecklingsfas. Vi planerar och utför för närvarande flera kliniska evidensstudier i samarbete med ledande cancercentra världen över. Resultaten av dessa studier sammanfattas och presenteras på nästa sida: Översikt över kliniska evidensstudier.

År 2015 slutfördes en retrospektiv multicenterstudie i Lund, Sverige, som omfattade 1400 blodprov från individer med pankreascancer i stadie I-IV och matchade kontroller. Studien visade att IMMray® PanCan-d testet kan med 96 procents noggrannhet skilja patienter med pankreascancer i stadium I och II från friska kontrollpersoner, dvs i stadier där cancern går att operera. Då alla stadier av pankreascancer analyseras rapporteras Immunovias test ha en noggrannhet på hela 98%. Centren som var inblandade i denna studie var: Herlev and Gentofte Hospital, Copenhagen University Hospital, Denmark, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, Denmark, Department of Immunotechnology, Lund University, Sweden, CREATE Health, Lund University, Sweden, CREATE Health Translational Cancer Center i samarbete med Immunovia, Lund, Sverige.

Ur patientens perspektiv kommer denna nya biomarkör att underlätta tidig upptäckt av pankreascancer, även under asymtomatiska stadier, och på så vis höja överlevnadsfrekvensen från tre-fem procent till 50-60 procent. Om den nya signaturen förs in i runtinkontroller kommer tidig upptäckt av pankreascancer kunna utföras både praktiskt och standardiserat.

Referenser:

1) Ingvarsson, J., Wingren, C., Carlsson, A., Ellmark, P., Wahren, B., Engström, G., Harmenberg, U., Krogh, M., Peterson, C., and Borrebaeck, C.A.K., Detection of pancreatic cancer using antibody microarray-based serum protein profiling. Proteomics. 2008, 8, 2211-2219

2) Wingren C, Sandström A, Segersvärd R, Carlsson A, Andersson R, Löhr M, Borrebaeck CAK Identification of serum biomarker signatures associated with pancreatic cancer. Cancer Research, 2012, 72, 2481-2490.

3) Sandström, A., Andersson, R., Segersvärd, R., Löhr, M., Borrebaeck, CAK., and Wingren C., Serum protein profiling of pancreatitis using recombinant antibody microarrays reveals disease-associated biomarker signatures. Proteomics – Clinical Applications. 2012, 6, 486-496.