May 18th, 2015
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB (in Swedish only)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB

Styrelsen i Immunovia AB, org nr 556730-4299, kallar härmed till årsstämma.

Datum:                 2015-06-01
Tid:                       16.00
Plats:                    Samlingslokal Tellus 301, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund

Anmälan/rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 26 maj 2015 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Immunovia AB, att. Mats Grahn, Scheelegatan 2, 223 63 Lund, per telefon 070-5320230 eller via e-post på adress mats.grahn@immunovia.com.

Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat innehav.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen den 26 maj 2105, vilket innebär att aktieägare måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Handlingar av vikt för bolagsstämman kommer hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämmodagen samt kan sändas till aktieägare som så begär och uppger sin e-postadress.

Dagordning

1. Val av ordförande tillika protokollförare på stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7. Beslut om följande:

a. Fastställande av resultat- och balansräkning.

b. Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c. Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.

9. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisorer fram till nästa årsstämma.

10. Beslut om nyemission av teckningsoptioner enligt framlagt förslag av styrelsen.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner enligt framlagt förslag av styrelsen.

12. Beslut om ändring av bolagsordningen enligt framlagt förslag av styrelsen.

13. Beslut om fondemission

14. Beslut om byte av bolagskategori

15. Stämmans avslutning.
Immunovia AB

Styrelsen

För mer info ladda ner den bifogade PDF filen.