Erbjudande till teckning av aktier i Immunovia

Immunovias styrelse beslutade den 15 september 2016 att, efter bemyndigande från bolagsstämman den 31 maj 2016, med företrädesrätt, erbjuda Bolagets befintliga aktieägare att teckna nya aktier om motsvarande cirka 28,7 MSEK före emissionskostnader. Syftet med företrädesemissionen av nya aktier är att stärka Bolagets finansiella bas samt säkerställa möjligheten att gå in i nya marknadssegment. Befintliga aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 2 procent av antalet aktier och röster efter företrädesemissionen. 

Företrädesemissionen i sammandrag

Företrädesrätt För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 28 september 2016 erhålls en (1) teckningsrätt. Femtio (50) teckningsrätter berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningskurs Teckningskursen är 87 SEK per aktie.

 

Tidsplan för företrädesemissionen

26 september 2016 Sista dag för handel med aktier inklusive teckningsrätter.
27 september 2016 Första handelsdag i aktierna utan rätt att deltaga i företrädesemissionen.
28 september 2016 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen. De aktieägare som införts i den av Euroclear Sweden AB förda förteckningen över aktieägare kommer denna dag att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i företrädesemissionen.
3 oktober – 17 oktober 2016 Teckningsperiod.
3 oktober – 13 oktober 2016 Handel med teckningsrätter.
3 oktober – 26 oktober 2016 Handel med betalda tecknade aktier (BTA).
20 oktober 2016 Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen.

 

För nedladdning

Prospekt

Form – Subscription of shares without subscription rights (PDF in English)

Anmälningssedel – teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter (PDF på svenska)