February 24th, 2016
Immunovia publicerar idag Bokslutskommuniké 2015

“Under 2015 tog Immunovia viktiga steg för en kommersialisering av världens första blodbaserade test för cancerdiagnostik, IMMray™ PanCan –d. Vi kunde påvisa att vårt test med 96 procentig noggrannhet kan diagnostisera tidiga stadier av pankreascancer. Under andra halvåret tecknade vi ett omfattande avtal med Knight Cancer Institute på Oregon Health & Science University, USA vilka under året mottagit en donation på 1 miljard USD för att radikalt förändra cancervården i världen genom satsning på tidig diagnostik. Samarbetet med Knight Cancer Institute är avgörande för den kommande marknadsintroduktionen av vårt test och kommer dessutom genom gemensamma forskningsprojekt öka vår pipeline av tester inom andra cancerformer. Under början av 2016 annonserade vi ytterligare två samarbeten, ett med University of Liverpool, UK och ett med Mount Sinai Cancer Center, USA vilka tillsammans med Knight Cancer institute ingår i en prospektiv validering av “IMMray™ PanCan –d”. Studien påbörjas andra halvåret av 2016 och pågår under tre år, parallellt med säljstart under 2017 till egenbetalande kunder, så kallade out-of-pocket kunder, och intäkter förväntas under 2018.

Under 2016 kommer vi att slutföra kvalitetsarbetet i vårt laboratorium i Lund för att därefter ansöka om ISO ackreditering. Därefter kan vi mottaga prover från hela Europa för tidig diagnostik av pancreascancer och vi för redan diskussioner med flera framtida kunder, d.v.s. cancercentra och laboratorier.

I december 2015 listades Immunovia på Nasdaq First North i Stockholm och i samband med detta genomförde vi också en emission på 60 miljoner kronor. Tillsammans med de 40 mkr bolaget fick i EU bidrag i maj finns nu nödvändig finansiell stabilitet för marknadsintroduktionen av IMMray™ PanCan –d.”
Mats Grahn, VD Immunovia AB

Immunovia bokslutskommuniké 2015

Nyckeltal
tkr om inget annat anges 1 jul-31 dec 2015 1 jul-31 dec2014 Helår 2015 Helår 2014
Nettoomsättning 147 256 205 359
Rörelseresultat -3 588 -6 124 -7 424 -8 959
Resultat före skatt -3 577 -6 023 -7 384 -8 859
Nettoresultat -3 577 -6 023 -7 384 -8 859
Resultat per aktie före utspädning (kr/aktie) -0,30 -0,55 -0,65 -0,99
Resultat per aktie efter utspädning (kr/aktie) -0,29 -0,52 -0,62 -0,93

Framtidsutsikter*
Immunovia inriktar sig på att fundamentalt förändra diagnostisering av komplexa cancerformer och autoimmuna sjukdomar. Den antikroppsbaserade plattformen IMMray™ är ett resultat av 15 års forskning vid
CREATE Health – Strategiskt Centrum för Translationell Cancerforskning vid Lunds Universitet. IMMray™ är en teknologiplattform för utveckling av diagnostiska tester, och bolagets primära test IMMray™ PanCan –d är det första testet i världen för tidig diagnostisering av pankreascancer.

•En introduktion av IMMray™ PanCan –d på den amerikanska och på den europeiska marknaden planeras med säljstart under 2017 till egenbetalande kunder så kallade out-of-pocket kunder, intäkter från detta förväntas under 2018. Under de närmaste åren kommer Immunovia att adressera en totalmarknad på runt 30 miljarder kronor.

•Immunovia ser stor potential inom utveckling av tester för andra olösta problem inom cancer och autoimmunitet via sin teknologiplattform IMMray™. Närmast i tiden ligger tester inom SLE.

* Ingen förändring jämfört med Prospektet 30 oktober 2015 avseende nyemission av aktier inför listning på First North.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Grahn, VD Immunovia AB
Telefon: +46 (0)70-532 02 30
E-post: mats.grahn@immunovia.com